Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Bestuurssecretaris


 • Vacaturenummer: 2021-19
 • Standplaats: Schiedam 
 • Niveau: wo
 • Uren per week: 36
 • Maandsalaris: max. € 5.710,80 bruto
 • Reageren vóór: 12 maart 2021
 • Meer informatie: Wouter Wubben, 06-14505404

Staatsbosbeheer heeft een vacature voor een bestuurssecretaris, die de schakel vormt in de samenwerking met Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland (CBG).

Samenwerking CBG

Staatsbosbeheer beschermt en ontwikkelt het groene erfgoed van Nederland en is er op gericht dat huidige én toekomstige generaties natuur kunnen beleven. We versterken de betekenis van natuur en recreatie in en nabij steden en dorpen voor een gezond woon-, werk- en leefklimaat. Dit doen we onder andere door samen te werken met andere partijen. Zo sloten we in Zuid-Holland met meerdere partners langjarige samenwerkingsovereenkomsten. Een van die samenwerkingspartners is CBG Midden-Delfland.

CBG Midden-Delfland beheert de buitenstedelijke groengebieden van de deelnemende gemeenten in Midden-Delfland. Het gaat daarbij om instandhouden van de groengebieden en recreatieve verbindingen. Maar ook om behouden en versterken van natuur- en landschapswaarden en biodiversiteit binnen die groengebieden en bevorderen van de leefbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht. Daarnaast voert het CBG het programmamanagement over twee ontwikkelbudgetten. Alle taken rondom beheer, exploitatie en onderhoud, vastgoed en contractbeheer, vergunningverlening, toezicht en handhaving, communicatie, bestuursondersteuning en juridische zaken worden door Staatsbosbeheer uitgevoerd.

Voor de samenwerking tussen CBG Midden-Delfland en Staatsbosbeheer zijn we op zoek naar een bestuurssecretaris. Deze is namens het CBG de schakel in de samenwerking met Staatsbosbeheer. De bestuurssecretaris komt in dienst van Staatsbosbeheer en wordt in de rol van bestuurssecretaris benoemd door het bestuur van CBG Midden-Delfland. 

Functiebeschrijving

Als bestuurssecretaris ben je trekker en voorzitter van de ambtelijke begeleidingsgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten en Staatsbosbeheer. Daarnaast coördineer en adviseer je het bestuur en de Algemene Deelnemersvergadering van CBG Midden-Delfland. Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding en ondersteuning van de ambtelijke en bestuurlijke overleggen en maakt hierover afspraken met Staatsbosbeheer als opdrachtnemer. Je monitort en bewaakt de scope van de samenwerking en opdrachten en bespreekt periodiek de voortgang. Je beoordeelt of geleverde diensten, producten of adviezen kwalitatief en inhoudelijk voldoende zijn. Je neemt binnen de gestelde kaders beslissingen over bijsturen van de samenwerkingsafspraken. Bij afwijkingen van die kaders doe je voorstellen aan de bestuursorganen voor oplossingen.

Je zorgt ervoor dat ambtenaren van de gemeenten die deelnemen in CBG Midden-Delfland over voldoende informatie beschikken om hun bestuurders te ondersteunen. Je bereidt besluitvorming voor en bent verantwoordelijk voor de afwikkeling en uitvoering van de bestuursbesluiten. Je bewaakt voor het bestuur de totstandkoming van begroting, jaarrekening en tussenrapportages. Je analyseert en beoordeelt relevant landelijk, provinciaal, regionaal of lokaal beleid en de ontwikkelingen daarin (maatschappelijk en politiek) op beleidsrelevantie.

Je adviseert het bestuur over het bereiken van de bestuurlijke doelstellingen. En over goede samenwerking tussen en afstemming met belanghebbende overheden, organisaties, instellingen en bedrijven. Je bouwt en onderhoudt een netwerk met gelieerde en belanghebbende overheden, organisaties, instellingen en bedrijven. Je geeft namens het CBG vorm aan de samenwerking met Staatsbosbeheer. En je versterkt de samenwerking tussen beide organisaties vanuit hun eigenstandige rollen als grondeigenaren.

Je werkt in deze functie intensief samen met de ambtelijk secretaris en de teamleider van het team Hof van Delfland. Daarnaast kun je ook ingezet worden voor ondersteuning van andere samenwerkingen in Zuid-Holland. De verwachting is dat je ook een rol gaat vervullen in de samenwerking met gemeente Pijnacker-Nootdorp en Recreatieschap Rottemeren.

Functie-eisen

 • Je hebt een academisch denk- en werkniveau.
 • Je hebt kennis van het beleidsterrein natuur, landschap en recreatie.
 • Je hebt ervaring met werken in opdrachtgever- en opdrachtnemersrelatie in een publieke organisatie.
 • Je hebt ervaring met en kennis van bestuursrecht en (inter-)bestuurlijke processen (Bestuurskunde).
 • Ervaring met programmamanagement is een pré.
 • Je kent de relevante bestuurlijke relaties en samenwerkingsverbanden in het werkgebied.
 • Je hebt inzicht in het functioneren van Staatsbosbeheer als samenwerkingspartner of opdrachtnemer.
 • Je bent vaardig in het inschatten van bestuurlijke verhoudingen en de haalbaarheid van voorstellen.
 • Je kunt goed schakelen tussen rollen en belangen van verschillende partijen.
 • Je kunt omgaan met en oplossingen aandragen voor tegengestelde belangen.
 • Je hebt ervaring met werken met en voor bestuurders en spreekt hun taal.
 • Je voelt je comfortabel in de politiek-bestuurlijke omgeving en in het uitdragen en verdedigen van bestuurlijke standpunten, resultaten, voorgestelde of gekozen (strategische) beleidskeuzes, scenario's of alternatieven.
 • Je hebt aantoonbare ervaring in het omgaan met maatschappelijke en politiek-bestuurlijke belangentegenstellingen en het resultaatgericht onderhandelen op (inter)bestuurlijk niveau.
 • Je bent in staat om relaties te onderhouden en in het formuleren van beleidsstandpunten en opdrachten.
 • Je beheerst de volgende competenties: communiceren, samenwerken, ondernemend, resultaatgericht, conceptueel denken, omgevingsbewustzijn, oordeelsvorming, organisatiebewustzijn, overtuigingskracht.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisschaal 12 (conform cao Rijk)
 • Salarisindicatie: min. € 3.842,26 en max. € 5.710,80 bruto per maand bij een volledige werkweek. Naast salaris ontvang je een IKB-budget (Individueel Keuze Budget), bestaande uit 16,37% van het maandsalaris (o.a. vakantietoeslag en eindejaarsuitkering).
 • Fulltime functie (36 uur per week)
 • Dienstverband: het betreft een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de periode van 1 jaar, met uitzicht op een verlenging voor onbepaalde tijd. Op deze arbeidsovereenkomst is een proeftijd van 1 maand van toepassing. 
 • Standplaats: Schiedam.

Solliciteren

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Wouter Wubben, teamleider Samenwerking & Communicatie, T 06-14505404.

Stuur je sollicitatie inclusief cv voor 12 maart 2021 naar vacatures@staatsbosbeheer.nl en vermeld in de onderwerpregel van de e-mail het vacaturenummer 2021-19 en jouw achternaam. 

De gesprekken vinden plaats in de week van 15 of 22 maart 2021, e.e.a. afhankelijk van de RIVM-richtlijnen omtrent Corona. Anders wordt er gezocht naar een passende oplossing of een ander moment. Waarschijnlijk vindt het eerste gesprek digitaal plaats. Een vervolggesprek met een (afvaardiging van) het bestuur van CBG Midden-Delfland en eventueel het bestuur van Recreatieschap Rottemeren maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer zet zich in voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, planten en dieren, om die te beleven, beschermen en te benutten. We beheren ruim 273.000 ha natuur in Nederland en betrekken mensen bij natuur die hen raakt. Als grootste terreinbeherende organisatie van Nederland zijn we nauw betrokken bij allerlei zaken die in de belangstelling staan van publiek, ondernemers, politiek en bestuur. Lees meer over Staatsbosbeheer.

Beheergebied Hof van Delfland

Beheerteam Hof van Delfland beheert natuur- en recreatiegebieden van Staatsbosbeheer in Midden-Delfland. Dit is een van de oudste poldergebieden van ons land. In de jaren zestig van vorige eeuw werd het aangewezen als groene buffer tussen de oprukkende steden Rotterdam en Den Haag. Er kwamen natuur- en recreatiegebieden, maar de laatste polders met hun rechte sloten en monumentale boerderijen bleven gelukkig ook. Er zijn waterplassen, waterlopen en boerensloten met rietkragen die smienten, eenden en rietvogels aantrekken. Op de weilanden zitten 's winters grote groepen ganzen. Je vindt in Midden-Delfland veel routes, zwem- en zonplekken, bootjes om te huren en avontuurlijke speelplekken voor de jeugd. De stad is nooit ver weg en toch ben je midden in de natuur. En met een van de veerpontjes laat je je makkelijk overzetten naar weer een ander stuk natuur van Midden-Delfland.

CBG Midden-Delfland

In Midden-Delfland beheert Staatsbosbeheer ook natuur- en recreatiegebieden in opdracht van het Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland (CBG). Dit is een coöperatieve vereniging bestaande uit de gemeenten Delft, Maassluis, Midden-Delfland, Schiedam, Vlaardingen en Westland.
Zowel Staatsbosbeheer als de in het CBG deelnemende gemeenten zijn vertegenwoordigd in de Gebiedstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland. De gebiedstafel behartigt beleid en ontwikkeling van het totale Midden-Delflandgebied, waarvan ook gemeente Pijnacker-Nootdorp, gemeente Lansingerland en andere partners deel uitmaken. Naar verwachting richt de beheeropgave zich in de toekomst meer op integrale aanpak van het totale gebied, waarbij Staatsbosbeheer en CBG een belangrijke rol kunnen vervullen.

Recreatieschap Rottemeren

Recreatieschap Rottemeren is een samenwerkingsverband van de gemeenten Lansingerland, Rotterdam en Zuidplas. Het recreatieschap behartigt de belangen van de openluchtrecreatie en van natuurbescherming in het recreatiegebied Rottemeren. Deelgebieden zijn Hoge Bergse Bos, Lage Bergse Bos, Bleiswijkse Zoom, Bleiswijkse Fles, Nessebos, Eendragtspolder, Zevenhuizerplas en Zevenhuizer Zoom. Het recreatieschap is eigenaar en verantwoordelijk voor het beheer van deze gebieden. Het schapsbestuur voert de regie. Recreatieschap Rottemeren werkt sinds 2017 samen met Staatsbosbeheer, die het beheer van de recreatiegebieden uitvoert.

Het Rottemerengebied heeft aantrekkelijke recreatieve trekpleisters. Ook kunnen mensen uit de omliggende wijken er heerlijk wandelen, fietsen, sporten en buiten zijn. Voor honderdduizenden mensen is het gebied van belang als recreatieplek, dagelijkse portie ‘buiten’, woonplek, werkplek, decor voor de fietsforens en als vestigingslocatie voor ondernemingen. Bovendien draagt het gebied bij aan een gezond leefklimaat en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor de stedelijke regio. De Rotte is uniek door zijn lange en bijzondere geschiedenis en door de unieke ligging van de Rotte in de regio en in de stad. De Rotte en de omliggende gebieden bepalen het sterke karakter van het landschap waaraan in de toekomst wordt verder gebouwd.