Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Natuurherstel veenweiden Zaanstreek en Varkensland

In het veenweidegebied van de Zaanstreek en Varkensland werkt Staatsbosbeheer aan het herstel van de Natura 2000-gebieden. Voor elk Natura 2000-gebied is in een beheerplan vastgelegd welke maatregelen nodig zijn om de Natura 2000-doelen te halen. In opdracht van de Provincie Noord-Holland heeft Staatsbosbeheer deze maatregelen uitgewerkt en zorgt nu voor de uitvoering. De werkzaamheden zijn onderdeel van de landelijke aanpak om de natuur te herstellen door het stikstofoverschot te verminderen.

Locatie

Polder Westzaan, Kalverpolder, Oostzanerveld (Zaanstreek) en Varkensland (Waterland, zie kaart).

Looptijd

2019 - 2021

Herstel van veenweidegebieden

In de veenweidegebieden van Zaanstreek-Waterland bevindt zich Europese topnatuur. Hier komen bijzondere (veenmos-)rietlanden voor, met daarin bijzondere planten en dieren zoals bijvoorbeeld het vleesetende plantje ronde zonnedauw en de Noordse woelmuis. De kwaliteit van de natuur staat onder druk. Als gevolg van een overmaat aan stikstofneerslag groeien algemene planten sneller en daardoor verdringen ze de zeldzame planten en dieren in een hoog tempo. Om deze effecten tegen te gaan, voert Staatsbosbeheer in opdracht van de provincie Noord-Holland extra maatregelen uit. Daarmee zorgen we ervoor dat de soortenrijkdom aan planten en dieren zich kan herstellen.

Maatregelen

Welke maatregelen gaan we de komende tijd uitvoeren?  

  1. Boomopslag verwijderen zodat de zeldzame planten in de rietlanden weer een kans krijgen.
  2. Herfstmaaien. Door het riet te maaien en af te voeren in de herfst (in plaats van in de winter) worden er plaatselijk meer voedingsstoffen afgevoerd.
  3. Plaggen van delen van de veenmosrietlanden. Door de voedselrijke bovenste laag van de rietlanden af te graven, kunnen verdroogde, oude en overwoekerde rietlanden zich weer opnieuw ontwikkelen. Hierdoor ontstaat er meer variatie in verlandingsstadia wat positief is voor de biodiversiteit.
  4. Sloten graven. Door langs veenmosrietlanden sloten te graven of te verbreden verbetert de aanvoer van water naar de veenmosrietlanden. Die blijven daardoor natter en dat is beter voor de bijzondere planten.
  5. Petgaten – veenplassen – graven. Door een petgat te graven kan deze langzaamaan weer verlanden, oftewel dichtgroeien. Door petgaten van verschillende groottes en dieptes te graven komt er meer variatie in verlandingen die goed zijn voor het voorkomen van zeldzamere planten en dieren, zoals de roerdomp.
  6. Baggerwerkzaamheden  (Polder Westzaan). Een pomp zal de bagger opzuigen en via een stelsel van leidingen naar een depot transporteren. Dit zal de doorvaart van het gebied en ook de waterkwaliteit ten goede komen.

De grond die vrijkomt bij het plaggen en graven van de petgaten en sloten, wordt hergebruikt door Staatsbosbeheer om oevers en kades te verstevigen en gezakt weidevogelgrasland weer op te hogen.

Werkzaamheden in het veld

Van februari tot 15 maart 2020 (start broedseizoen) vinden werkzaamheden plaats in het Euverenweggebied en de Lus (Polder Westzaan). Bekijk deze kaart, om te zien waar de werkzaamheden uit bestaan.

De meeste overige werkzaamheden starten naar verwachting in augustus 2020 (na het vogelbroedseizoen). Uiterlijk 1 april 2021 moet alles afgerond zijn. De omgeving en onze pachters worden over deze maatregelen geïnformeerd per brief, bijeenkomst en in de lokale media.

Samenwerking

Staatsbosbeheer werkt in opdracht van de provincie Noord-Holland.

Toon project op kaart
Locatie project
Johan Plug, projectleider
Vragen over dit onderwerp? Johan Plug Projectleider