Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Werkzaamheden natuurherstel Veluwe

Op de Veluwe werkt Staatsbosbeheer tot 2021 op diverse plekken aan herstel van open heide en stuifzand (ruim 925 hectare). Ook verwijderen we prunus uit het bos (bijna 250 hectare). Daarnaast wordt de natuurwaarde van 3 vennen hersteld. De maatregelen zijn onderdeel van het landelijke Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit programma moet natuur weerbaarder maken tegen de effecten van stikstofuitstoot. Met de maatregelen leveren we op de Veluwe een bijdrage aan een gezond en duurzaam leefgebied, met ruimte voor natuur, recreatie, landbouw en economie. Een gedeelte van het  heideherstel en onderzoek naar de vennen wordt als eerste uitgevoerd.

Locatie

Veluwe

Looptijd eerste deel

2018-2019

Herstel open heide

De werkzaamheden helpen het ecosysteem van droge heide herstellen. Jonge bomen die in de heide zijn gaan groeien, opslag, worden weggehaald. Deze droge heideterreinen moeten we als heide in stand houden, volgens het natuurbeleidsplan van de provincie. Als we heide niet beheren wordt het bos. Door de stikstofdeposities groeit de opslag sneller. Daarom is er nu een inhaalslag gepland met PAS-gelden van provincie Gelderland en ontstaat er voor de provincie ruimte voor economische ontwikkelingen.

Groene aannemers

Het eerste deel van het heideherstelwerk is uitbesteed aan een groep van groene aannemers. Deze ondernemers werken heel bewust sociaal en maatschappelijk verantwoord met mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt. Staatsbosbeheer vindt dat als publieke organisatie belangrijk. De ploeg (zie ook foto boven) verwijdert tot het broedseizoen 2019 de opslag van grove den, prunus en berk uit de heide. Grote heideterreinen waar je deze ploeg kunt tegenkomen zijn Noorderheide en Stroesche heide, in totaal 300-350 hectare. De opslag wordt afgevoerd.

Onderzoek vennen

In het najaar van 2018 onderzoeken we hoe we de kwaliteit van 3 karakteristieke vennen op de Veluwe kunnen verbeteren. De vennen groeien dicht, mede door de stikstofdepositie. We onderzoeken het Watergraafsmeertje, vencomplex Zandenbosch en het Kootwijkerveen. Uit het onderzoek volgen herstelmaatregelen. De uitvoering van de herstelmaatregelen staat gepland voor 2019-2020.