Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Natuurherstel Haaksbergerveen

In september 2021 gaat Staatsbosbeheer aan de slag met het natuurherstel in natuurgebied Haaksbergerveen. Staatsbosbeheer werkt aan het herstel en behoud van hoogveen en natte heide en daarmee de biodiversiteit. Herstel van hoogveen draagt bovendien bij aan CO2-opslag en dat is goed voor het klimaat.

Locatie

Natuurgebied Haaksbergerveen, bij de Duitse grens, Twente.

Looptijd

2021-2022

Hoogveen

Hoogveen en natte heide, zoals in het Haaksbergerveen, zijn zeldzaam geworden in Nederland. Het hoogveen, dat in de loop der eeuwen is ontstaan, wordt gevoed door regenwater. Het veenmos dat er groeit heeft de bijzondere eigenschap dat het als een spons werkt: het houdt zelf regenwater vast, ook in tijden van droogte. Het heeft zo een eigen waterhuishouding, met een waterspiegel die hoger ligt dan de omgeving. Hierdoor kan het hoogveen uitgroeien tot grote aaneengesloten, zompige veenkussens.

Het Haaksbergerveen is ruim 590 hectare groot en bestaat voor delen uit drijvende veenlagen en delen veen op een zandondergrond. Je vindt er onder andere zeldzame soorten als: veenbes, beenbreek, zonnedauw, wollegras, lavendelheide, adder, heikikker, kamsalamander, gevlekte witsnuitlibel, speerwaterjuffer, boomvalk en kraanvogel. 

Biodiversiteit

De biodiversiteit komt in gevaar door de uitstoot van stikstof door wegverkeer, industrie en landbouw. Maar ook door verdroging en versnippering van natuurgebieden. Staatsbosbeheer herstelt het ecosysteem van het hoogveen en de natte heide. Dat geeft kenmerkende dieren en insecten zoals de grote modderkruiper, de kamsalamander en de gevlekte witsnuitlibel en planten zoals veenpluis en zonnedauw weer de ruimte om er te leven.

Natuurherstel

Een stabiele waterstand is een belangrijke voorwaarde voor het behoud van hoogveen. Dit wordt onder meer bereikt door in het natuurgebied meer regenwater vast te houden. Hiervoor is het belangrijk om bomen en opslag (uitlopers/zaailingen van bomen) van vooral grove den en berk te verwijderen. Deze bomen verdampen namelijk per dag tot wel een paar honderd liter water. Door bomen en opslag weg te halen, wordt deze verdamping beperkt. Ook krijgt het landschap hierdoor een meer open karakter. Hoogvenen hebben een bijzondere functie in de opslag van broeikasgassen. CO₂ wordt opgeslagen in de planten die er groeien en in het veen. Voorwaarde is wel dat het veen het hele jaar goed nat blijft. Hoogveenherstel draagt daarmee bij aan oplossingen voor het klimaatprobleem.

Het Haaksbergerveen is een van de best herstellende hoogveenrestanten van Nederland. Dankzij een uitgekiend waterhuishoudings-systeem krijgt het hoogveen de kans om zich net als vroeger te ontwikkelen.

Werkzaamheden in het veld

In september 2021 wordt gestart met het verwijderen van opslag en bomen. Het gaat om het verwijderen van ongeveer 70 hectare opslag van berk en grove den, verspreid over een terrein van 265 hectare. De werkzaamheden worden in twee periodes (buiten het broedseizoen) uitgevoerd in de komende 2 jaar. We verwachten dat de uitvoering uiterlijk voor augustus 2023 is afgerond.

We gaan van start in de kern van het natuurgebied, waar het van groot belang is om het hoogveen te herstellen. Van daaruit werken we naar buiten toe. Naast het opslag verwijderen zijn ook andere werkzaamheden noodzakelijk in het natuurgebied om zowel de waterhuishouding als de biodiversiteit te herstellen. Een deel van deze maatregelen betreffen jaarlijks terugkerende beheer- en onderhoudswerkzaamheden, zoals het maaien en begrazen van delen van het gebied en enkele kleine houtkapwerkzaamheden. Een ander deel zijn eenmalige maatregelen. De planning daarvan hangt af van de afstemming met het gebiedsproces N2000 Buurserzand/Haaksbergerveen.

De maatregelen die we daarvoor in het natuurgebied uitvoeren bestaan in hoofdlijnen uit:

 • maaien en plaggen van kleine delen van de droge heide (plagwerkzaamheden later in de tijd en afhankelijk van het gebiedsproces);
 • begrazing door schapen en runderen om meer structuurverschil in het terrein te creëren en de jenerbesstruwelen meer ruimte te geven (jaarlijks);
 • bestrijden van reuzenbalsemien om overwoekering van het hoogveen te voorkomen (jaarlijks);
 • dempen van greppels/sloten en herstellen van dammen om het water langer vast te houden (later in de tijd en afhankelijk van het gebiedsproces).

In overleg met de omgeving

We willen onze omwonenden en andere belanghebbenden zo goed mogelijk informeren en betrekken bij onze werkzaamheden. Hiervoor hebben we regelmatig overleg en nemen we vragen zeer serieus.

Wilt u op de hoogte blijven van onze werkzaamheden, eventuele omleidingen en wat dit voor een tijdelijk effect heeft op u als omwonende of recreant? Meldt u dan aan voor de updates van de boswachter (digitaal nieuwsbericht). Daarnaast kunt u vanaf 1 september iedere woensdagochtend van 9.00-12.00 uur terecht bij onze inloopochtend in de werkschuur van Staatsbosbeheer aan de Urkerweg 15 in Haaksbergen. Daar zijn onze boswachter Kees Jan Westra en/of omgevingsmanager Cleo Hubers aanwezig om u te woord te staan.

Heeft u verder vragen of wilt u meedenken? Stuur dan een e-mail met uw naam en contactgegeven, of neem direct contact op met:

 • boswachter Kees Jan Westra via 06-23868611 voor vragen over het natuurgebied Haaksbergerveen, of
 • omgevingsmanager Cleo Hubers via 06-52401716 voor vragen over de interne natuurherstelmaatregelen binnen Haaksbergerveen

Samenwerking

Staatsbosbeheer voert de werkzaamheden uit in opdracht van de Provincie Overijssel. We hopen u periodiek mee te kunnen nemen in dit prachtige natuurgebied tijdens onze gebiedsexcursies en organiseren informatiebijeenkomsten als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Kijk ook voor meer informatie op de website van Overijssel over het project.

Ook werken we samen met de gemeente Haaksbergen, Waterschap Rijn en IJssel, waterschap Vechtstromen, LTO Noord en Natuurmonumenten.

Meer info

 • Actuele informatie treft u aan op deze website.
 • Blijf op de hoogte via het digitale ‘Bericht van de boswachter’, meldt u hier aan.
 • Vragen? Neem contact op via de mail, of bezoek onze inloopochtend: iedere woensdagochtend van 9.00-12.00 uur, werkschuur Staatsbosbeheer, Urkerweg 15, Haaksbergen. Dit geldt gedurende de uitvoering vanaf september 2021.
 • Informatie over het Natura 2000-project Buurserzand-Haaksbergerveen.
 • Nieuws over de Natura 2000-gebieden in de omgeving (Buurserzand-Haaksbergerveen en Witte Veen). Meldt u aan voor de digitale nieuwsbrief.
 • Bekijk het factsheet Haaksbergerveen.
Toon project op kaart
Locatie project
Boswachter Kees-Jan Westra
Vragen over dit onderwerp? Kees-Jan Westra Boswachter