Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Natuurherstel Schoorlse Duinen

Staatsbosbeheer voert in de Schoorlse Duinen herstelmaatregelen uit in het kader van Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Herstel van het duinsysteem is hard nodig om de natuurlijke dynamiek te laten terugkeren en om weerstand te bieden aan verdroging.

Locatie

Schoorlse Duinen in Noord-Holland. De plekken waar gewerkt gaat worden, staan op dit kaartje.

Looptijd

2016-2022. De werkzaamheden vinden plaats in drie perioden van 6 jaar. Dit is de eerste fase van het project PAS Schoorlse Duinen. Ter voorbereiding wordt nu ecologisch en hydrologisch onderzoek verricht. Tijdens en na elke periode vindt monitoring plaats. Op basis daarvan maken we keuzes voor de volgende periode.

Noord-Hollandse natuur

De herstelmaatregelen die Staatsbosbeheer de komende 18 jaar in de Schoorlse Duinen uitvoert, maken onderdeel uit van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De provincie en natuurbeheerders werken in het programma samen aan het herstel van de Noord-Hollandse natuur.

Natuurlijke dynamiek

De herstelmaatregelen zijn gericht op het herstellen van de natuurlijke dynamiek en het tegengaan van verdroging in de Schoorlse Duinen. Daardoor ontstaat er weer een gezond en veerkrachtig duinsysteem waarin voor de duinen kenmerkende planten- en diersoorten tot ontwikkeling kunnen komen. Zie de illustratie herstel van de natuurlijke dynamiek over de situatie voor en na de werkzaamheden.

Voorbereidend onderzoek

Ter voorbereiding op de werkzaamheden laat Staatbosbeheer ecologisch en hydrologisch onderzoek verrichten in het gebied. Dit om vast te stellen welke plekken het meest geschikt zijn voor de herstelmaatregelen. Zo worden de locaties vastgesteld voor het chopperen en plaggen vastgesteld (het verwijderen van begroeiing of de bovenste bodemlaag zodat bijzondere plantensoorten de ruimte krijgen te herstellen).

Het hydrologisch onderzoek moet nauwkeuriger inzicht geven in het effect van de herstelmaatregelen op de grondwaterhuishouding op langere termijn. Daarbij wordt enerzijds gekeken naar de valleien en anderzijds naar de bebouwde gebieden in de binnenduinrand.

Werkzaamheden in het veld

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het graven van stuifkuilen, het verwijderen van bomen en het omvormen van naaldbos naar loofbos. Bij plaggen wordt de bovenste bodemlaag verwijderd. Het graven van stuifkuilen in de zeereep en het verwijderen van bomen in de zone daarachter, zorgen ervoor dat wind en zand meer invloed krijgen en de dynamiek toeneemt. Zie de kaart met maatregelen in de periode 2016-2022. De werkzaamheden in het veld beginnen op zijn vroegst eind 2018.

Samenwerking

Provincie Noord-Holland is opdrachtgever en financiert de herstelmaatregelen in de Schoorlse Duinen.

Meer informatie

Vragen over dit onderwerp? Boukelien Bos
Projectleider
b.bos@staatsbosbeheer.nl

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten