Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Natuurherstel in De Bruuk

In Natura 2000-gebied De Bruuk wordt gewerkt aan het behouden en versterken van dit botanisch bijzondere moerasgebied. Om de vochtige graslanden (blauwgraslanden) te herstellen en uitbreiden is voldoende oppervlakte- en grondwater nodig. Om verdroging tegen te gaan, moeten de waterstanden verhoogd worden. In en rondom De Bruuk worden maatregelen getroffen om het gebied natter te maken en het kwelwater vast te houden. Hierover is nauw overleg met de omwonenden.

Locatie

De Bruuk ligt bij Groesbeek in de gemeente Berg en Dal (Gelderland)

Looptijd

2019 - 2021

Klein maar fijn

De Bruuk is niet groot (100 hectare) maar wel heel bijzonder: hier liggen blauwgraslanden en veldrusgraslanden. Het gebied is een van de beste voorbeelden in Nederland met kleinschalige afwisseling van natte graslanden, struwelen, houtwallen en broekbossen. Daarom is het aangewezen als Natura2000-gebied.

Werkzaamheden

In opdracht van Provincie Gelderland voert Staatsbosbeheer werkzaamheden uit in De Bruuk, zoals het vernieuwen van een aantal kleine stuwtjes. Sloten en greppels krijgen aan de binnenkant een leemlaag om te voorkomen dat kalkrijk kwelwater via deze watergangen het gebied uitloopt. Want juist dit kalkrijke water is nodig om de bijzondere natuur in De Bruuk voor de toekomst te behouden. Het gaat hierbij om plantensoorten zoals blauwe zegge, Spaanse ruiter en verschillende soorten orchideeën en dagvlinders, zoals de zeldzame zilveren maan.

Op dit kaartje (PDF) is te zien welke sloten en greppels worden beleemd. De werkzaamheden duren van augustus tot en met november 2020. In deze periode zijn er veel transportbewegingen. Leem moet worden aangevoerd en vrijkomende grond moet worden afgevoerd. Daarbij wordt zo veel als mogelijk rekening gehouden met bezoekers. Maar tijdelijke overlast door tijdelijke afsluitingen en door slecht begaanbare paden zal onvermijdelijk zijn.

Waterschap Rivierenland en Provincie Gelderland werken najaar 2020 op diverse plaatsen rondom De Bruuk. Ook deze werkzaamheden hebben ook een positieve invloed op de natuur. De waterhuishouding wordt verbeterd, zodat het kalkrijke kwelwater zo goed mogelijk op peil blijft. Daarnaast wordt gewerkt aan uitbreiding van De Bruuk ten oosten van het bestaande natuurgebied.

Meer informatie

Toon project op kaart
Locatie project
boswachter met verrekijker
Vragen over dit onderwerp? Marc Doppenberg