Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Natuurherstel Bossche Broek

Nergens in Nederland komt de natuur zo dicht bij de stad als in het Bossche Broek. Veel mensen genieten van dit gebied en komen er om er te wandelen, te fietsen en te recreëren. Het gebied is zo uniek dat het Europees beschermd is als Natura 2000-gebied. Daarnaast valt het Bossche Broek in het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De natuur in Brabant heeft te lijden onder een teveel aan stikstof. Dit wordt veroorzaakt door landbouwactiviteiten, industrie en verkeer en vervoer. PAS is een programma waarbij op landelijk niveau is afgesproken dat er pas weer ruimte is voor economische ontwikkeling, zoals nieuwe wegen, als de natuur hersteld wordt. Verdroging en vervuiling door stikstof tasten ook de natuur in het Bossche Broek aan. Staatsbosbeheer voert  maatregelen uit om de komende jaren nieuwe natuur te ontwikkelen en om ervoor te zorgen dat de bestaande natuur behouden blijft.

Locatie

Bossche Broek, ten zuiden van Den Bosch.

Rijke variatie

Van oudsher is het Bossche Broek een moerasgebied met een rijke variatie aan planten en dieren. Soorten als veenpluis, moeraskartelblad en blauwborst voelen zich er thuis. Het Bossche Broek is van oorsprong moerassig omdat er veel kwelwater in het gebied naar boven kon komen. Momenteel komt een belangrijk deel van het kwelwater in de Zuiderplas terecht en veel minder in het natuurgebied (verdroging). Daardoor kunnen bijzondere vegetaties zich minder goed ontwikkelen.   

Looptijd

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. De 1e fase  is in oktober 2017 afgerond. Momenteel is gestart met de voorbereiding van de tweede fase. In het najaar van 2018 kan naar verwachting de schop voor fase 2 de grond in. Als de werkzaamheden volgens planning verlopen, wordt fase 2 eind 2019 afgerond. Er volgt nog een derde fase die nu eveneens in voorbereiding is. Het gehele project moet uiterlijk in 2021 gereed zijn.

Waterpeil omhoog

Het doel is om in het Bossche Broek  meer kwel  in het gebied te krijgen. Dit gebeurt onder meer door de interne waterhuishouding op orde te brengen door sloten op te schonen, stuwen aan te leggen en het waterpeil in bepaalde delen van het gebied  te verhogen. Alle maatregelen zijn dus gericht op herstel van de waterhuishouding. De verhoging van het waterpeil zal ook invloed hebben op bestaande voorzieningen in het gebied. Daar waar nodig worden  deze voorzieningen (wandelpaden, fietspad) aangepast. Bezoekers kunnen tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden hier enige overlast van ondervinden Als de machines zijn vertrokken, laten zij een gebied achter waar de natuur zich op eigen kracht verder kan ontwikkelen, en waar bezoekers volop van kunnen genieten. Uiteraard komen er nog wel machines voor de jaarlijkse beheermaatregelen als maaien hooien en slootbeheer.  

Werkzaamheden in het veld

Van 15 augustus tot begin oktober 2017 vonden werkzaamheden plaats aan de noordkant van Bossche Broek. De werkzaamheden hier bestonden o.a. uit het vergraven van sloten, het verwijderen en verplaatsen van dammen en duikers, het ophogen van wandelpaden en het verbeteren van de Donkerhooiweg.  Zie het kaartje werkzaamheden in 2017. De werkzaamheden zijn afgerond en daarmee is fase 1 klaar.

In de 2e fase (2018/2019) verhoogt Staatsbosbeheer de Sterrebosweg en worden werkzaamheden uitgevoerd om de interne waterhuishouding in de Moerputten en Bossche Broek (deelgebieden) op orde te brengen. Op dit moment wordt onderzocht of een peilverhoging effecten heeft op de voorzieningen rond de Zuiderplas. In 2018 moet duidelijk worden welke maatregelen uitgevoerd moeten worden rondom de Zuiderplas om de eventuele effecten van de peilstijging te compenseren. Dat is fase 3 van het project.  (zie kaartje werkzaamheden 2018)

Samenwerking

Staatsbosbeheer voert de maatregelen uit in samenwerking met waterschap De Dommel, gemeente ‘s-Hertogenbosch en provincie Noord-Brabant. De provincie financiert het project. Lees op de website van de Provincie meer over het Programma Aanpak Stikstof in de provincie Noord-Brabant.

Piet Hopman
Vragen over dit onderwerp? Piet Hopman
Projectleider
p.hopman@staatsbosbeheer.nl
06-15054588

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten