Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Werkzaamheden Bossche Broek

In het Bossche Broek voert Staatbosbeheer werkzaamheden uit in het kader van Programma Aanpak Stikstof (PAS). De natuur in het Bossche Broek heeft te lijden onder een teveel aan stikstof dat wordt veroorzaakt door landbouwactiviteiten, industrie, verkeer en vervoer. De herstelmaatregelen zijn gericht op het ontwikkelen van nieuwe natuur en behouden van bestaande natuur.

Locatie

Bossche Broek, in de provincie Noord-Brabant. De werkzaamheden in het gebied vinden plaats ten zuiden van de Singelgrachtweg.  

Looptijd

Oktober 2017 – eind december 2018. De eerste fase is in oktober 2017 afgerond. Fase 2 gaat in het najaar van 2018 van start.

Natura2000

Het Bossche Broek is van oorsprong moerassig omdat er veel kwelwater in het gebied naar boven kon. Soorten als veenpluis, moeraskartelblad en blauwgrasland voelen zich er thuis. Mede door de rijke variatie aan planten en dieren heeft het Bossche Broek een Natura2000-status. Natura2000 is een netwerk van beschermde gebieden in Europa. De provincie Noord-Brabant, natuurbeheerders en ecologen werken de komende jaren samen aan het herstel van het natuurgebied.

Kwelwater

De herstelmaatregelen in fase 2 zijn gericht op het verhogen van het waterpeil in de Zuiderplas, zodat er weer voldoende kwelwater naar het Bossche Broek kan stromen. Dit om te kwaliteit en diversiteit van het Natura2000-gebied te behouden en verbeteren. Het kwelwater dat naar het Bossche Broek stroomt, wordt op een natuurlijke manier gefilterd en is geschikt voor de bijzondere vegetatie. Door ontgraving van de Zuiderplas stroomt er nu minder kwelwater naar het Bossche Broek. Door het waterpeil in de Zuiderplas te verhogen, zal er weer voldoende kwelwater in het Bossche Broek terecht komen.

Werkzaamheden in het Bossche Broek

De werkzaamheden in fase 2 bestaan uit het uitmaaien van sloten en verwijderen van struweel om het zicht op het gebied te verbeteren. Een deel van de sloten krijgt een aangepaste schuine zijde met een plateau. Dit om het leefgebied van de zeldzame grote modderkruiper te verbeteren. Op een aantal locaties worden vaste maaidepots aangelegd. Om de natuur zoveel mogelijk te sparen, worden alle werkzaamheden uitgevoerd onder ecologische begeleiding. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunnen voorbijgangers hinder ervaren.

Actueel

Op 17 september zijn we gestart met het verwijderen van het struweel, mede op verzoek van de omgeving. Dit geeft het gebied een meer open karakter. Ter hoogte van het oude gemaal en de oude dommeltak zijn de sloten gemaaid en krijgen de sloten een flauw talud voor de grote modderkruiper. Voor het transport van materialen wordt een rijplatenbaan aangelegd om de Sterrebosweg te ontlasten. De komende tijd gaan we verder met de sloten, duikers aanleggen en het aanleggen van maaidepots. De werkzaamheden concentreren zich tussen de Singelgrachtweg en de Donkerhooiweg. De werkzaamheden geven extra verkeersbeweging in het gebied. Met waarschuwingsborden attenderen we op de veiligheid voor de bezoekers.

Samenwerking

Provincie Noord-Brabant is opdrachtgever en financiert het project in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Staatsbosbeheer werkt samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch, Waterschap De Dommel en de provincie Noord-Brabant.    

Vragen over dit onderwerp? Eddy Boudewijns Omgevingsmanager Bossche Broek en Moerputten

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten