Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Herinrichting Polder Demmerik

Polder Demmerik is een veenweidegebied, bestaande uit een combinatie van oud agrarisch cultuurlandschap en karakteristieke drasland. Staatsbosbeheer voert in dit gebied beheer- en herstelmaatregelen uit gericht op weidevogeldoelstellingen, herstel van soortenrijk grasland en het realiseren van ecologische verbindingen.

Locatie

Polder Demmerik ligt in Vinkeveen, in de gemeente Ronde Venen, ten zuiden van de Vinkeveense Plassen (Groene Hart - Vechtstreek)

Looptijd

  • Fase 1 inrichting: 2016-maart 2019
  • Fase 2 inrichting: data nog niet bekend

Herinrichting in fases

In 2015 is een natuurherstelplan voor Polder Demmerik opgesteld, dat onderdeel is van het convenant Groot Wilnis-Vinkeveen. De herinrichting wordt in twee fases uitgevoerd.

  • Fase 1 is in maart 2019 afgerond. De maatregelen richten zich hoofdzakelijk op het handhaven en versterken van het weidevogelgebied. En op het functioneren als kwalitatief goede drasland- en wetlandverbinding binnen het NatuurNetwerk Nederland. Ook zijn maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit, agrarisch beheer en recreatie opgenomen in het plan.
  • Fase 2 omvat het voltooien van de draslandverbinding in agrarisch gebied tussen Polder Demmerik en de Vinkeveense Plassen.

Weidevogelreservaat

Voor fase 1 zijn er sinds 2016 verschillende werkzaamheden uitgevoerd aan de noord- en zuidzijde van de Spoordijk. Deze hadden tot doel de condities voor weidevogels, de beheerbaarheid en de natuurkwaliteit te verbeteren, met behoud van cultuurhistorische landschapselementen (zoals pestbosjes). Het weidevogelgebied is uitgebreid en er zijn plas-dras percelen en een wetland gerealiseerd. De waterkwaliteit en doorstroming is verbeterd door alle sloten te baggeren en er zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd.

Om het gebied voor beheer toegankelijk te houden is de infrastructuur verbeterd door herstel van beheerpaden, aanleg van bruggen, dammen en hekwerk. Ook is er vanaf de spoorbaan een wandelronde aangelegd en er is een vogelkijkscherm geplaatst om waad- en weidevogels in het wetland te kunnen bekijken. Ten oosten van het weidevogelreservaat doen particuliere agrariërs aan weidevogelbeheer. Mede hierdoor fungeert de gehele Polder Demmerik als weidevogelkerngebied.

Wetlandverbinding

Het plan is om in het noordelijk deel van Polder Demmerik meer wetland in te richten, waarmee een aaneengesloten ecologische verbinding tussen Demmerik en de Vinkeveense Plassen tot stand komt. Het geheel kan een kerngebied vormen voor watervogels en mogelijk ook voor de otter. Met de inrichting kan nog niet gestart worden omdat deze verbinding ook over particuliere percelen loopt.

Samenwerking

In de planvorming en uitvoering wordt nauw samengewerkt tussen Gebiedscommissie Utrecht West, Staatsbosbeheer, Provincie Utrecht, gemeente Ronde Venen en Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht.

Meer informatie

Toon project op kaart
Locatie project
Boswachter Paul Suurmond
Vragen over dit onderwerp? Paul Suurmond Boswachter