Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Gebiedsontwikkeling Hollandse IJssel

Staatsbosbeheer, provincie Utrecht, gemeente IJsselstein en Recreatieschap Stichtse Groenlanden werken nauw samen aan de inrichting van het Hollandse IJsselgebied. Deze ontwikkeling maakt deel uit van het Rijksprogramma Recreatie om de Stad. Het gebied in IJsselstein wordt getransformeerd in een aantrekkelijk en samenhangend recreatiegebied met de aanleg van bos, open velden en mogelijkheden voor wandelen, fietsen én ondernemen.

Locatie

Eerdere werkzaamheden zijn uitgevoerd in delen van het Hollandse Ijsselgebied in IJsselstein. In 2018 vinden de werkzaamheden plaats in de Noordwershoek. Het gebied is 56 hectare groot en gelegen tussen Meerndijk, Nedereindseweg, Noord-Ijsseldijk en het toekomstige fietspad 'verlengde' Meerlopad. De gronden zijn in eigendom van de provincie Utrecht. Voorafgaand aan de inrichting draagt de provincie Utrecht deze over aan Staatsbosbeheer.

Looptijd

2016 – 2019.

Ondernemen en investeren in groen

Het gebied biedt ruimte voor recreatieondernemers om samen de regionale functie te versterken. Het werven van recreatieondernemers is gestart en zal meerdere jaren duren. Ook wordt er gesproken met bedrijven die interesse hebben om te investeren in CO2-vastlegging of bos- en natuurcompensatie.

Archeologie

Het gebied langs de Hollandse IJssel heeft een grote kans op het aantreffen van archeologische sporen uit de IJzertijd en Romeinse Tijd. Er is daarom archeologisch onderzoek gedaan door middel van het graven van boringen en proefsleuven. Ondanks de hoge verwachtingen zijn er weinig bijzonderheden aangetroffen. Het overgrote deel van het plangebied is vrijgegeven voor verdere ontwikkeling. Voor een klein deel aan de noordwestelijke kant van het plangebied wordt geadviseerd om voorzichtig te zijn met graafwerkzaamheden en bosaanplant. De kaart geeft een overzicht van het archeologisch advies (jpg).

Masterplan en groeimodel

Voor het gebied is een masterplan opgesteld. Het masterplan bestaat uit een eerste ontwerp op hoofdlijnen, waarin nog niet alles in detail vastligt. Bij verdere uitwerking hiervan worden suggesties van omwonenden en belanghebbenden meegenomen.

Er is gekozen om aan de hand van een groeimodel in fasen tot realisatie van het masterplan te komen. Dit houdt in dat in eerste instantie alleen een basisinrichting plaatsvindt, zonder bosaanplant. Het gebied bestaat in deze fase uit graslanden en akkers die met paden toegankelijk en beleefbaar gemaakt worden. Wanneer financiering wordt verkregen uit bijvoorbeeld CO2- en boscompensatiefondsen, kunnen de bospercelen uit het masterplan worden aangelegd. Het landschap verandert zo geleidelijk van volledig open polder naar een landschap met een afwisseling van bos en open gebied/doorzichten.

Bestemmingsplan

De bestemming van het gebied wijzigt in het nieuwe bestemmingsplan van agrarisch naar dagrecreatie. Hiervoor wordt een wijzigingsprocedure doorlopen. Informatiebijeenkomsten maken deel uit van deze procedure. Na een inspraak- en bestemmingsplanprocedure beslits de gemeenteraad van Ijsselstein over de bestemmingswijziging.
Toon project op kaart
Locatie project
Boswachter Tineke Harlaar
Vragen over dit onderwerp? Tineke Harlaar Boswachter