Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Herinrichting Rijnwaardense Uiterwaarden

In de Rijnwaardense Uiterwaarden werkt Staatsbosbeheer aan hoogwaterveiligheid en natuurontwikkeling. Natuur, waterveiligheid, economisch rendement en recreatie gaan hand in hand.

Locatie

Uiterwaarden in natuurgebied Gelderse Poort, Gelderland: Groene rivier, Pannerdensch kanaal, Lobberdense waard, Geitenwaard.

Looptijd

2013 -  2020. Waterveiligheidsdoelstelling in 2020 bereikt; zandwinning loopt door tot 2027. 

NURG

Staatsbosbeheer is sinds 1 maart 2015 in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken verantwoordelijk voor de uitvoering van rivierenprogramma Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG). NURG heeft als doel om 7.000 hectare natuurontwikkeling te realiseren in de uiterwaarden van de Rijntakken en het bedijkte deel van de Maas. Veiligheid bij hoog water is hierbij een cruciale voorwaarde.

Waterveiligheid

Bij de Gelderse Poort stroomt de Rijn ons land binnen. Door natuurlijke processen de ruimte te geven, helpt de natuur hier bij de opvang van hoog water. Uiteindelijke doelstelling is om de waterstand bij hoogwater met 7 centimeter te verlagen. Dat doen we onder andere door rivierarmen en opvangbekkens uit te graven en natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Zo ontwikkelen we 500 hectare nieuwe natuur: graslanden met bijzondere kruiden en bloemen, slikplaten met steltlopers, ooibossen en steilranden waar oeverzwaluwen kunnen nestelen. 

Recreatie

Bovendien verbeteren we de recreatiemogelijkheden en toegankelijkheid. Dit alles met oog voor de cultuurhistorische en economische (zand- en kleiwinning, steenbakkerijen) waarden in het gebied. De baten uit de zandwinning vloeien terug in het beheer van het gebied. Natuurontwikkeling, waterveiligheid, economisch rendement en recreatie gaan zo hand in hand.

Werkzaamheden in het veld

De komende jaren worden rivierarmen en uiterwaarden uitgegraven, zodat ze hoog water op kunnen vangen en ‘met de rivier mee kunnen stromen’ bij hoog water. Ook zorgen we waar nodig voor flauw aflopende oevers, waar nieuwe natuur kan ontstaan; natuurlijke graslanden waar grote grazers de begroeiing in toom houden. Op verschillende plekken worden struin-, wandel- en fietspaden aangelegd, zodat ook bezoekers kunnen genieten van de nieuwe riviernatuur.

Samenwerking

Staatsbosbeheer coördineert de samenwerking tussen Provincie Gelderland, Gemeente Rijnwaarden, Rijkswaterstaat, Waterschap Rijn & IJssel, Lobberdense Waard, De Bylandt, Van Nieuwpoort.
Opdrachtgevers zijn ministerie van Economische Zaken (EZ) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), verantwoordelijk voor het programma NURG.

Meer informatie

Vragen over dit onderwerp? Lei Willems
Projectleider rivierengebied
rivierprojecten@staatsbosbeheer.nl

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten