Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Recreatiezonering in de Pelen

Staatsbosbeheer heeft een recreatiezoneringsplan voor de hoogveengebieden in de Peel (Peelvenen) gemaakt. In het zoneringsplan is de gewenste intensiteit van recreatie in de natuurgebieden omschreven. Het recreatiezoneringsplan is voor Staatsbosbeheer een afwegingskader voor toekomstige recreatieve ontwikkelingen in het gebied.

Locatie

Natuurgebieden in De Pelen: Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel, maar ook de Heitrakse Peel, de Bult en ’t Zinkske. Deze gebieden liggen op de grens van Noord-Brabant en Limburg.

Waarom zoneren?

Het recreatiezoneringsplan was een opdracht vanuit het Natura2000-beheerplan Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel. Het Natura2000-beheerplan omschrijft welke planten- en diersoorten belangrijk zijn en welke maatregelen nodig zijn om deze te kunnen behouden. In de Peelvenen komen allerlei bijzondere en kwetsbare vogelsoorten voor. Deze vogelsoorten hebben voldoende rustgebieden nodig om te kunnen broeden of rusten tijdens de vogeltrek.

Hoe zoneren?

De recreatieve, ecologische, hydrologische en cultuurhistorische randvoorwaarden zijn onderzocht. Er is rekening gehouden met bestaande plannen en recreatiebeleid van de gemeenten en waterschappen en  het Landinrichtingsplan Peelvenen 'Het onverenigbare verenigd'. Het eerste schetsontwerp is besproken met belangengroepen uit het gebied, zoals de dorpsraden, recreatie ondernemers en natuurverenigingen. Het concept zoneringsplan is gepresenteerd tijdens informatieavonden en gepubliceerd voor reacties. Het zoneringsplan is naar aanleiding van deze bijeenkomsten aangepast.

Recreatiezoneringsplan

In het recreatiezoneringsplan zijn 4 verschillende zones aangegeven. Deze zones geven aan welke mate van recreatie mogelijk is. Van recreatieve ontwikkelgebieden tot rustgebieden die zijn afgesloten om soorten te beschermen:

  • Zone A: Recreatiezone
  • Zone B: Recreatief medegebruik
  • Zone C: Tijdelijk recreatief medegebruik
  • Zone D: Rustgebied

Bekijk het recreatiezoneringsplan met kaart, toelichting, toolbox en de bouwstenen die voor de planvorming zijn gebruikt. Op de kaart zie je waar welke zone ligt. Het plan gaat uit van alle percelen die vallen onder Natura2000-gebied en Natuurnetwerk Nederland. In de toelichting en de toolbox staan een nadere beschrijving van de verschillende zones. Hier vind je ook voorbeelden van welke recreatie mogelijk is in de verschillende zones. Er is ook een printversie met alleen de kaart en de toolbox.

Meer weten? Bekijk de veelgestelde vragen. De inspraakreacties met antwoorden vind je in de reactienota.

Vervolg

Voor Staatsbosbeheer is het Recreatiezoneringsplan Peelvenen nu gereed en vormt daarmee het afwegingskader van Staatsbosbeheer voor nieuwe ontwikkelingen. Het zoneringsplan wordt in 2018/2019 verder getoetst door de provincies Noord-Brabant en Limburg en gereedgemaakt voor opname in het Natura2000-beheerplan ‘Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel’ in 2019. Het streven is de toetsing in 2019 gereed te hebben. Mogelijk is voor verdere uitrol van de plannen een vergunning nodig en/of wordt het onderdeel van het N2000-beheerplan. In 2019 wordt in overleg met beide provincies duidelijk welk spoor gevolgd wordt.   

Meer informatie?

Heb je nog vragen over het recreatiezoneringsplan of ideeën voor nieuwe recreatieve voorzieningen? Neem dan contact op met de boswachter Mirjam Wouters via m.wouters@staatsbosbeheer.nl of 06-22733163.

Toon project op kaart
Locatie project
Boswachter Lieke Verhoeven
Vragen over dit onderwerp? Lieke Verhoeven Boswachter