Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Natuurherstel Binnenveld

In het Utrechtse deel van het Binnenveld werken we in opdracht van Provincie Utrecht aan een robuust netwerk van soortenrijke graslanden op vochtige veengrond.

Locatie

Utrechtse deel van Binnenveld, in het beekdal tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse stuwwallen (tussen Veenendaal en de Lek bij Wageningen).

Looptijd

2020-2024.

Over Binnenveld

Binnenveld is een uniek beekdal, ontstaan aan het einde van de ijstijd tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Veluwe. Het dal bestond uit drassig land met veel water. Een ideale plek voor veenontwikkeling met soorten zoals geel schorpioen- mos die thuishoren op nat en botanisch grasland. In de 19e en 20e eeuw zijn de percelen voor agrarische productie ontwatert. Met de maatregelen herstellen we de kwetsbare natuur in dit Natura 2000 gebied.

Natte en botanische graslanden

In het Utrechtse deel van Binnenveld werkt Staatsbosbeheer aan natuurherstel. Dit is nodig om de soortenrijkdom aan planten en dieren in stand te houden en verder te ontwikkelen. Daarvoor is een ruim en aaneengesloten gebied van natte en botanische graslanden nodig. De werkzaamheden maken deel uit van de landelijke aanpak in het kader van Natura 2000 en de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in de provincie Utrecht. En ze zijn een logisch vervolg op de eerder uitgevoerde kavelruil, waardoor de landbouwstructuur is verbeterd en de natuuropgave gerealiseerd kan worden.

Hellen, Fortuinzicht en Achterbergsche Hooilanden

De werkzaamheden vinden plaats in 3 deelgebieden: de Hellen, Fortuinzicht en Achterbergsche Hooilanden. 

De Hellen
De maatregelen in de Hel en Blauwe Hel richten zich op herstel en behoud van de bijzondere mos- en graslanden en moerassen. De waterhuishouding wordt aangepast zodat agrarisch water buiten het gebied blijft en alleen het goede kwelwater beschikbaar is voor de natuur. Door het verwijderen van ruigte en spontane bos- en struikopslag herstellen we mos- en graslanden en moeras.

Fortuinzicht (voorlopige werktitel)
Dit nieuwe gebied is straks niet alleen een buffer voor de Hellen (tegengaan van wegstromen kwelwater) maar heeft ook een functie als ecologische verbinding met de gebieden aan de Gelderse kant van de Grift; de Bennekomse Meent en Binnenveldse Hooilanden. Er komt kruiden- en faunarijk grasland met daarin poelen en sloten met natuurvriendelijke oevers.

Achterbergsche Hooilanden
Dit gebied is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Hier komen verschillende typen botanische graslanden. De voedselrijke en veraarde bovenlaag wordt afgeplagd. Het water (kwel) van de heuvelruggen komt beschikbaar tot aan de wortelzone van het gras. De doelen sluiten aan bij de N2000-gebieden. Samen met de Binnenveldse Hooilanden ontstaat er een robuuste zone in het beekdal rondom de Grift.

Werkzaamheden in het veld

  • Plaggen: het op verschillende dieptes verwijderen van de veraarde en voedselrijke toplaag.
  • Boomopslag verwijderen: verwijderen van spontaan gegroeide struiken & bomen waardoor zeldzame planten in graslanden en moeras behouden blijven.
  • Waterhuishouding aanpassen: door het plaatsen van stuwen komt het waterpeil tot in de wortelzone van het gras en voorkomen we veenoxidatie (CO2 uitstoot). Greppels en sloten worden deels opgevuld met grond.
  • Beheerpaden en opslaglocaties: met grond ophogen van de paden waardoor machines voor maaien en afvoeren van nat gras beter de gebieden in kunnen.

Planning

Het project kent 4 fasen:

  • Onderzoek, ontwerpfase: najaar 2020 – voorjaar 2021;
  • Definitief ontwerp, vergunningentraject: 2021;
  • Start uitvoering deelproject de Hellen: najaar 2021;
  • Uitvoering overige deelprojecten: na broedseizoen 2022.

Belanghebbenden, omwonenden en belangstellenden worden via de lokale media op de hoogte gehouden en geïnformeerd via gebiedsexcursies en bijeenkomsten.

Samenwerking

Staatsbosbeheer werkt in dit project samen met provincie Utrecht, gemeenten Veenendaal en Rhenen en Waterschap Vallei en Veluwe. Provincie Utrecht is financier en opdrachtgever voor de uitvoering.

Meer informatie

Toon project op kaart
Locatie project
maarten van der valk
Vragen over dit onderwerp? Maarten van der Valk Projectleider