Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Adviesgroepen

Staatsbosbeheer zet zich in voor het beschermen, beleven en benutten van de natuur en wil graag dat natuur dicht bij de mensen is en blijft. Wij laten ons daarom adviseren door verschillende advies- en gebruikersgroepen.

Jongerenraad

De Jongerenraad bestaat uit 5 tot 10 jongeren in de leeftijd van 18 tot 28 jaar, met verschillende culturele achtergronden. Zij adviseren Staatsbosbeheer over vraagstukken die spelen in natuurgebieden, vraagstukken die betrekking hebben op een bepaalde doelgroep of over nieuw te ontwikkelen producten. De jongeren spreken met verschillende stakeholders en met hun eigen achterban en brengen uiteindelijk een advies uit aan de directeur van Staatsbosbeheer. Download Reglement Jongerenraad

Leden Jongerenraad
Rudy van der Aar, Duco Bijleveld, Lotte Eckhardt, Mohammed Kechouh, Juliette Peletier, Bart Visser, Amy Zeeman.

Fauna Adviescommissie

De Fauna Adviescommissie adviseert de directeur Staatsbosbeheer over maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van fauna die relevant zijn voor de uitvoeringspraktijk van Staatsbosbeheer. De commissie is samengesteld uit vakinhoudelijke deskundigen op het gebied van fauna en bestaat uit minimaal 5 en ten hoogste 7 leden. Zij hebben zitting op persoonlijke titel. Jaarlijks legt de directeur Staatsbosbeheer ten minste twee adviesaanvragen aan hen voor. De commissie komt ieder kalenderjaar minimaal 2 keer bij elkaar. Download Reglement Fauna Adviescommissie

Leden Fauna Adviescommissie
Eind 2017 zijn de volgende leden voor een periode van 3 jaar benoemd: dr. Ruurd Stolp (voorzitter), prof. mr. Annelies Freriks, ir. René Leegte, prof. dr. Jelle Reumer, ir. Arno Willems, ir. Titia Wolterbeek. Ambtelijk secretaris: Saskia de Jonge, afdelingshoofd Beheer & Planning van Staatsbosbeheer.

Bosbeheer Adviescommissie

De Bosbeheer Adviescommissie adviseert de directeur Staatsbosbeheer over het bosbeheer. De leden vertegenwoordigen verschillende werkvelden binnen het bosbeheer. De eerste adviesvraag waar de commissie mee aan de slag gaat is welke bosontwikkeling is gewenst in de essenbossen (na essentaksterfte). Download Reglement Bosbeheer Adviescommissie

Leden Bosbeheer Adviescommissie
Per 1 januari 2018 zijn de volgende commissieleden benoemd: prof.dr.ir. G.M.J. Mohren (voorzitter), dr.ir. J. den Ouden, dr. P.W.F.M. Hommel, ir. G.J. Nijland, ing. J.P.G. de Klein MSc, ing. L.A.S. Klingen, ing. R.A.M. van Hoesel. Ambtelijk secretaris: Sander Wijdeven, teamcoördinator Bos van Staatsbosbeheer.

Maatschappelijke adviesraden

In iedere provinciale eenheid van Staatsbosbeheer wordt in 2018 een maatschappelijke adviesraad geïnstalleerd. Deze raad adviseert het provinciehoofd van Staatsbosbeheer over vraagstukken in de desbetreffende provinciale eenheid, met als doel het maatschappelijk rendement en maatschappelijke inbedding van Staatsbosbeheer te vergroten. De maatschappelijke adviesraad is samengesteld uit mensen met een verschillende achtergrond en met een breed maatschappelijk inzicht en hebben zitting op persoonlijke titel. Download Reglement maatschappelijke adviesraden Staatsbosbeheer.

Maatschappelijke adviesraad Flevoland
Leden (benoemd per 18-12-2017): mw. A. Jorritsma, mw. drs. W.G. Bekkering, dr. M.R. van Eerden, R.C. Kantier, mw. drs. M.J.E. Kuijs, D. Monsma, mw. R. Tromp, J. Vaandrager. Ambtelijk secretaris: Annika van Dijk, accountmanager Staatsbosbeheer Flevoland.

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten