Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Provincie Flevoland: grote grazers Oostvaardersplassen terug naar 1.100 dieren


De provincie Flevoland heeft op woensdag 19 september 2018 Staatsbosbeheer de opdracht gegeven om het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen terug te brengen naar maximaal 1.100 dieren. Op 11 juli was hiertoe al besloten door Provinciale Staten. Een deel van de kuddes paarden wordt gevangen en herplaatst in andere gebieden. Voor edelherten zou herplaatsing te veel stress opleveren. Daarom heeft de Provincie besloten om de populatie door afschot te verkleinen. Staatsbosbeheer krijgt hiervoor de opdracht in het kader van de Wet natuurbescherming en houdt daarbij rekening met de bronsttijd van de edelherten. Dit betekent dat niet eerder dan eind oktober gestart zal worden met afschot. De Heckrunderen blijven op het huidige aantal.

Voorbereiding nieuw beleid

Staatsbosbeheer zal nu met deze definitieve besluitvorming als eigenaar van het natuurgebied en als uitvoerder van natuurbeleid aan de slag gaan met de realisatie van het nieuwe beleid voor de Oostvaardersplassen. Na het besluit van Provinciale Staten op 11 juli is Staatsbosbeheer direct begonnen met de voorbereiding van de verschillende werkzaamheden ter uitvoering van het nieuwe beleid.

Edelherten

Het afschot van de edelherten zal niet gestart worden voor het einde van de bronstperiode van de dieren. Hoeveel edelherten er precies afgeschoten moeten worden is nog niet bekend. Naar het advies van de commissie Van Geel gaat het afschot door totdat er 490 edelherten over blijven. Eind oktober is de jaarlijkse telling van het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen. Dan wordt duidelijk hoe de populatie afgelopen lente en zomer is gegroeid, en hoe groot het precieze afschot zal bedragen.

Konikpaarden

Uit een eerste verkenning door Wageningen Universiteit blijkt dat een aantal kuddes konikpaarden een nieuw onderkomen kan krijgen. Staatsbosbeheer heeft de afgelopen maanden de sociale samenstelling van de kuddes laten onderzoeken door een externe partij die veel ervaring heeft op het vlak van het beheer en verplaatsen van kuddes. Op deze manier is het mogelijk om de sociale verbanden die er zijn zo veel mogelijk in stand te houden. Dit najaar zal Staatsbosbeheer een vangweide en een vangkraal bouwen waar de paarden in opgevangen zullen worden. Het vangen zal naar alle waarschijnlijkheid pas in de loop van de winter plaats vinden. In die periode zijn de dieren rustiger en zijn ze met hooi beter te verleiden om de vangweide in te gaan en daar te blijven. De dieren krijgen de tijd om aan de nieuwe situatie te wennen en worden in de vangkraal voorzien van extra voer en water. In het voorjaar 2019 worden de paarden naar het nieuwe, nog onbekende, leefgebied gebracht.  

Heckrunderen

Naar het advies van de commissie Van Geel wordt er niet ingegrepen in de aantallen Heckrunderen. Staatsbosbeheer zal de komende jaren extra inzet plegen wat betreft de zorg voor de dieren, zoals gebruik maken van de kennis en ervaring van externe deskundigen om zowel aan de sociale aspecten van het kuddegedrag aandacht te geven als aan de fysieke behoeften van beschutting, voldoende water en voedsel tegemoet te komen.

Oostvaardersveld

De konikpaarden in het Oostvaardersveld hebben een ander beheerregime dan de paarden in de Oostvaardersplassen. Het zijn gehouden dieren. De paarden hebben geen contact met de kudde in het kerngebied. Staatsbosbeheer heeft de afgelopen maanden ook van deze kudde een analyse door de externe deskundige laten maken. De kudde zal in de nabije toekomst worden verkleind door middel van uitplaatsing van de paarden naar andere gebieden. Aantallen en locatie zijn op dit moment nog niet bekend.

Op weg naar Nationaal Park Nieuw Land

Staatsbosbeheerdirecteur Sylvo Thijsen: “Het landschap van de Oostvaardersplassen zal in de toekomst worden ontwikkeld tot een half open landschap met naast open water en grasland voldoende riet, struwelen en bosschages om de natuurdoelen in het gebied te borgen. Met aandacht voor recreatieve investeringen. Meer stukken van het gebied worden natter gemaakt. Om de landschappelijke variatie te realiseren zal er gestuurd moeten worden op de aantallen grazers in het gebied. Het besluit van de Provincie Flevoland betekent dat er een nieuwe vorm van faunabeheer zal komen waarbij rustgebieden en actief beheerde zones ervoor zorgen dat de Natura 2000-doelen worden gerealiseerd en dat een afwisselend landschap gaat ontstaan.”