Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Rapport commissie Van Geel biedt nieuwe horizon voor de Oostvaardersplassen


In opdracht van het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland heeft de Commissie Van Geel advies uitgebracht voor een nieuw beleidskader voor het natuurgebied de Oostvaardersplassen. Dit rapport biedt perspectieven voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Voor het Natura 2000-gebied de Oostvaardersplassen geldt een brede doelstelling: allereerst de vogels, maar ook natuurbeleving, recreatie en landschap.

Aanpassingen in beheer

Ook adviseert de Commissie Van Geel aanpassingen in het beheer van de grote grazers (Heckrunderen, konikpaarden en edelherten) in de Oostvaardersplassen. Op basis van deze beleidsreview zal de provincie Flevoland een nieuw beleidskader vaststellen, dat vervolgens door Staatsbosbeheer wordt uitgewerkt in concrete beheer- en inrichtingsmaatregelen voor de Oostvaardersplassen. Staatsbosbeheer streeft naar een maatschappelijk gedragen en praktisch uitvoerbaar beheer van de grote grazers. 

Waardering

De afgelopen winterperiode heeft duidelijk gemaakt hoe verschillend er in Nederland wordt gedacht over het omgaan met grote dieren. De commotie die daarover is ontstaan draagt niet bij aan een brede waardering voor het prachtige Oostvaardersplassengebied. Staatsbosbeheer staat voor het harmonieus naast elkaar leven van planten, dieren en mensen. 

Nationaal Park

De Oostvaardersplassen heeft de potentie om, naast de Lepelaarplassen, Marker Wadden en het Markermeer, een belangrijke pijler te zijn in een nog op te richten Nationaal Park Nieuw Land. De provincie Flevoland heeft een verzoek voor aanwijzing ingediend bij de minister van LNV. Staatsbosbeheer heeft dit verzoek van de Provincie ondersteund. Een unieke kans om stad en robuuste natuur met elkaar te verbinden. 

Nadere bestudering

De aanbevelingen die de Commissie Van Geel doet over het beheer behoeven nadere bestudering. Een aantal aanbevelingen, bijvoorbeeld op het gebied van de waterhuishouding en landschappelijke inrichting, is heel concreet en kan direct worden gerealiseerd. Van sommige aanbevelingen zal ook de juridische ruimte moeten worden nagegaan.

Besluitvorming

Gedeputeerde Staten komen in de 2e helft van mei 2018 met een voorstel, dat op 6 juni 2018 voor het eerst in de Commissie Duurzaamheid geagendeerd zal worden. Besluitvorming door Provinciale Staten wordt in juli 2018 verwacht. Op grond van de daarin gemaakte beleidskeuzen kan Staatsbosbeheer concrete maatregelen gaan uitwerken in een nieuw managementplan voor de Oostvaardersplassen.

Meer informatie