Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Toekomstige ontwikkeling Oostvaardersplassengebied


Trouw besteedt in een artikel op dinsdag 3 januari aandacht aan de Oostvaardersplassen. In dit stuk is te lezen dat een aantal Statenleden van de Provincie Flevoland bezig is met een initiatiefvoorstel voor het Oostvaardersplassengebied, en dan specifiek voor het aantal grote grazers in het gebied. Dit voorstel, dat nog niet openbaar en definitief is, zal eerst worden besproken in Provinciale Staten van Flevoland, en daarna worden behandeld in Gedeputeerde Staten. Het zal onderdeel zijn van een groter gebiedsontwikkelingstraject waarvoor de beleidsverantwoordelijkheid bij de provincie ligt. Staatsbosbeheer heeft, als uitvoerder van natuurbeleid, geen formele rol in deze fase van het proces. Maar hoe zit het nu precies met de Oostvaardersplassen en welke zaken spelen er nog meer? 

Met het toekomstperspectief voor het Oostvaardersplassengebied, geschetst door  staatssecretaris Dijksma in haar Kamerbrief d.d. 12 maart 2015, is aan Staatsbosbeheer gevraagd om verder invulling te geven aan de ontwikkeling van het gebied. 

Ontwikkelingen

Het Oostvaardersplassengebied bevindt zich momenteel in een dynamisch speelveld van ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. De Provincie Flevoland is initiatiefnemer van de ontwikkeling van een nationaal park, bestaande uit Oostvaardersplassen, Marker Wadden, Lepelaarplassen en Markermeer. Daarnaast is de Provincie verantwoordelijk voor de uitvoering voor de maatregelen in het kader van Natura 2000; deze maatregelen worden in de komende jaren uitgevoerd. Bovendien is op 7 december 2016 de beleidsverantwoordelijkheid voor het beheer van de grote grazers overgedragen van het Rijk naar de Provincie Flevoland

Nationaal Park Nieuw Land

Sinds de film De Nieuwe Wildernis is het gebied bekend geworden bij een groot publiek. De afgelopen jaren kwamen steeds meer bezoekers naar het gebied. Van ongeveer 34.000 in 2012 tot ruim 165.000 bezoekers in 2016 in Buitencentrum Oostvaardersplassen in Lelystad. Niet alle bezoekers van het gebied komen ook in het Buitencentrum maar dit geeft een indicatie van het aantal bezoekers aan het hele gebied. De volle parkeerplaats en de volgeboekte excursies laten zien dat veel mensen het gebied weten te vinden. In relatie met de verdere ontwikkeling van het nationaal park is het nodig om een aantal thema’s nader uit te werken. Samen met partners (zoals de gemeenten Lelystad en Almere en de Provincie Flevoland) zijn er onder andere ideeën voor de poortgebieden van het nationaal park uitgewerkt, is er nagedacht over educatie en is er een landschapsvisie gemaakt. Deze studies vormen interessante bouwstenen voor een mogelijke ontwikkeling op korte, middellange en lange termijn en zullen de komende tijd verder worden uitgewerkt. 

Belangrijke onderwerpen daarbij 

  1. De natuurlijke processen die het landschap vormen. De mogelijkheden worden onderzocht aan om meer ruimte te geven aan natuurlijke processen zoals waterpeildynamiek.
  2. De beleving van het gebied als ‘nieuwe wildernis in man-made land’. Deze wordt o.a. versterkt door het inrichten van de poortgebieden. Daarmee worden de bosrijke randgebieden echt onderdeel van de Oostvaardersplassen.  
  3. Ruimte voor samenwerking met ondernemers op het gebied van toerisme en recreatie.
  4. Versterking van de banden met de wetenschap door het opstellen van een onderzoeksagenda. 

Natura 2000 en dierenwelzijn

De Oostvaardersplassen is een Natura2000-gebied van internationale betekenis, waarover op Europees niveau afspraken zijn gemaakt. Voor Staatsbosbeheer is Natura2000 het uitgangspunt: hieraan moeten én willen we ons graag houden. Bij de uitwerking van de toekomstige plannen zal altijd voldaan worden aan de eisen die er vanuit Natura2000 worden gesteld. De waarde van het gebied voor, met name de Natura2000-vogels, zal dan ook net als voorheen centraal staan. De in het Natura2000-beheerplan opgenomen maatregelen om het gebied geschikt te houden voor de doelsoorten, zullen in de komende jaren worden uitgevoerd. Een andere belangrijke randvoorwaarde is het borgen van het welzijn van de grote grazers middels de afspraken zoals deze zijn vastgelegd in het managementplan, gebaseerd op de adviezen vanuit ICMO2.  

Meer informatie?

Bekijk de flyer Zorg voor de grote grazers in de Oostvaardersplassen, en/of lees meer in het dossier Oostvaardersplassen.