Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Meer onderzoek naar invloed van opspuiten zand op kustnatuur


Rijkswaterstaat en tien natuurorganisaties onderzoeken de komende zes jaar de gevolgen voor de natuur van het opspuiten van zand ter bescherming van de Nederlandse kust. Jaarlijks bekijken de organisaties of en hoe de bevindingen kunnen worden toegepast om kustbescherming en natuurontwikkeling beter te combineren.

Zandsuppleties

Van 2009 tot en met 2015 deden Rijkswaterstaat, stichting Duinbehoud, stichting De Noordzee, de Vogelbescherming en de Waddenvereniging al onderzoek naar de effecten van zogenaamde zandsuppleties (het opspuiten van zand voor de kust) op bodemdieren, vissen en kustvogels en het effect van zandverstuiving op de flora en fauna in de duinen. Deze samenwerking wordt nu voortgezet én versterkt met de natuurorganisaties en waterbedrijven die de duingebieden langs de Nederlandse kust beheren; LandschappenNL, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Dunea, PWN en Waternet.

Vooroever, duin en Wadden

Het meeste zand wordt vlak voor de kust onder water aangebracht, op de zogenoemde vooroever. Daarom ligt het accent bij het onderzoek in de komende jaren op het effect van deze vooroeversuppleties op bodemdieren en vissen en hun leefgebied langs de gehele Nederlandse kust. Zandsuppleties beïnvloeden bovendien de natuurlijke ontwikkeling van de duinen. Onderzocht wordt hoe daar rekening mee te houden of juist gebruik van te maken om de kwaliteit van de natuur in de duinen te verbeteren. Tot slot wordt onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van suppleties vóór de kust op het bodemleven in de Waddenzee.

Ecosysteem

Door het jaarlijks opspuiten van miljoenen kubieke meters zand op en vlak voor de kust houdt Rijkswaterstaat de kustlijn van 1990 op zijn plaats. Zo blijft Nederland goed beschermd tegen de zee. Rijkswaterstaat houdt bij zandsuppleties al rekening met het broedseizoen en het  overwinteringsgebied van kust- en zeevogels en ontziet schelpdierbanken, onder meer een voedselbron voor kustvogels.

 

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten