Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Nieuwe broedplek voor kustvogels Schelphoek


In de Oosterschelde heeft Rijkswaterstaat een broedgebied voor visdieven aangelegd. Bovenop een caisson die nog dienst deed bij de uitvoering van de Deltawerken, kunnen kustvogels eieren leggen en jongen grootbrengen. Het doel is de kustbroedvogels in het Deltagebied in stand te houden. Vandaag is de officiële opening.

Verstoring

Het gaat niet goed met veel vogelsoorten die in de Zeeuwse wateren broeden. Kustbroedvogels, zoals visdief, dwergstern en bontbekplevier, zijn al kwetsbaar omdat ze van nature broeden in getijdengebied. Springvloed kan nesten en kuikens vernietigen. Veel bestaande broedgebieden hebben bovendien te kampen met verstoring door mensen of aanvallen door vossen en ratten. In de toekomst maakt de zandhonger in de Oosterschelde, waardoor de foerageermogelijkheden verslechteren, en verminderde voedselbeschikbaarheid het er niet beter op. Diverse partijen zetten zich nu in voor deze vogelsoorten door broedeilanden te ontwikkelen.

Nieuw leven

Nabij natuurgebied de Schelphoek aan de Zuidkust van Schouwen-Duiveland liggen al tientallen jaren drie caissons, achtergebleven na de afronding van de Deltawerken. Het grootste caisson is nu met betonnen platen van zeven meter lang afgedekt. Daarop is een laag grind en schelpen gestort. Visdieven broeden graag op kale grond. Omdat het caisson uit de kust ligt en een hoge, steile rand heeft, is het een veilige plek. De eieren en kuikens zijn beschermd tegen roofdieren, zoals ratten. Het caisson is in eigendom en beheer bij Staatsbosbeheer. Camiel Beijersbergen van Staatsbosbeheer Zeeland Noord: "Bijzonder dat de broedplaats van visdiefjes mogelijk gemaakt kan worden op een plaats met een bijzondere en typisch Zeeuwse geschiedenis: de caissons die herinneren aan de watersnoodramp uit 1953 en de Deltawerken. Staatsbosbeheer staat voor behoud van cultuur- en natuurwaarde, hier in de Oosterschelde komt dat prachtig samen."

Kansrijk gebied

De Oosterschelde is van groot belang voor vogels die broeden op kale of schaars begroeide gronden. “Wij zijn dan ook blij dat juist hier, in dit kansrijke gebied, maatregelen worden genomen”, aldus Jonna van Ulzen van Vogelbescherming Nederland. “En dat partijen gezamenlijk optrekken. Zo vergroot je de kans dat de Natura 2000-doelen voor kustbroedvogels worden gehaald.” Staatsbosbeheer heeft ook op Tholen een kunstmatig broedeiland aangelegd. Hier zijn al 120 broedparen gesignaleerd. 

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten