Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Meer natuur voor de Utrechtse Molenpolder


Op 19 juli is een akte gepasseerd waarin de provincie Utrecht, Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) en Staatsbosbeheer 129 hectare gronden uitruilen om de herinrichting Noorderpark af te ronden. Met deze grondruil  krijgt Staatsbosbeheer de eigendom over extra percelen grond in Molenpolder-West dat deel uitmaakt van Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen (Molenpolder). De verkregen percelen dragen bij aan het verbeteren van de robuustheid van deze kwetsbare gebieden.

Rijksbufferzone

De grondruil is een uitwerking van de afspraken die met de provincie zijn gemaakt door Natuurmonumenten, het Utrechts Landschap en Staatbosbeheer over de doorlevering van gronden  met een natuurfunctie. Deze gronden zijn  in het kader van het rijksmilieubeleid aangewezen als rijksbufferzones binnen de landinrichting Noorderpark. Op  basis van die status was dit door BBL aangekocht. Voorheen was binnen het rijksbeleid doorlevering van dergelijke percelen niet de regel. Door het gewijzigde beleid is na circa twee jaar onderhandelen deze grondruil opgezet om de percelen in eigendom te kunnen krijgen.
Op de onderstaande kaart zijn met geel de verkregen percelen aangegeven.

Inrichting

De afgelopen periode zijn op enkele van de percelen die nu in eigendom zijn verkregen, in samenwerking met de provincie Utrecht al inrichtingsmaatregelen uitgevoerd om de natuurwaarden te verhogen. Deze maatregelen konden al worden uitgevoerd doordat het ministerie van EZ instemde met een vervroegde inrichting in het kader van een groter subsidieproject van de Europese Unie, voor herstel van Laagveengebieden (New LIFE for Dutch fens).

Vervolg

Met deze grondruil en de inrichting van de percelen geven Staatsbosbeheer en de provincie Utrecht invulling aan de gemaakte afspraken in het Akkoord van Utrecht voor de afronding van het Nationaal Natuurnetwerk in Utrecht. Zoals ook uit het kaartje valt op te maken, zijn er nog steeds ontbrekende schakels in het gebied, in de vorm van percelen die nog voor landbouwdoeleinden worden gebruikt. In samenwerking met de provincie wordt als  - vervolg op deze grondruil de komende jaren gewerkt aan het verkrijgen van deze ontbrekende percelen.

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten