Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Nieuwe wadwachtpost op Engelsmanplaat


In het broedseizoen waken vrijwillige vogelwachters van Staatsbosbeheer over de Engelsmanplaat; een onbewoonde zandplaat in de Waddenzee tussen Ameland en Schiermonnikoog. Hun onderkomen, de 35-jaar oude iconische vogelwachtershut op palen, is dringend aan vervanging toe. Architect Niko Hoebe heeft het ontwerp gemaakt en op 1 juni as. begint aannemer Oosterhof-Holman met de bouw.

Nieuwe locatie

De nieuwe wadwachtpost komt 800 meter oostelijker op de plaat dan de huidige hut, en daarmee een stuk dichter bij de vaargeul naar Schiermonnikoog. Dit is onder andere nodig vanwege de dynamiek in het gebied en voor het goed invullen van het gastheerschap voor Waddenzee-bezoekers. Ook komt er meer rust op de belangrijke broed- en rustplekken op Engelsmanplaat en het nabije Rif. De nieuwe post wordt gebouwd op een ruime afstand van de broedkolonie, maar wel in een periode waarin de doortrekkende wadvogels afwezig zijn. Daarom is er een strakke planning van 5 weken en zijn er strikte gedragscodes afgesproken. Er wordt alleen gewerkt bij daglicht en bij laagwater. De Waddenunit van EZ heeft de plannen beoordeeld en houdt toezicht tijdens opbouw en afbraak.

Waarom een wadwachtpost?

De Waddenzee is van levensbelang voor miljoenen vogels. Ze brengen er de winter door, broeden er in de zomer, of maken er een tussenstop op hun trektochten van het Hoge Noorden naar Afrika. Ze moeten bijtanken en uitrusten. Doen ze dat niet, dan hebben ze niet genoeg energie om jongen groot te brengen of overleven ze de lange tochten niet. Voor de broedvogels op het Rif en foerageerders op Engelsmanplaat is genoeg rust absolute noodzaak om te overleven. Tijdens het broedseizoen zien vrijwillige vogelwachters van Staatsbosbeheer toe op die rust vanuit de wadwachtpost. Daarbuiten is het de Waddenunit die jaarrond toezicht houdt.

Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen

De nieuwe wadwachtpost valt onder het project ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’. Dit project is gestart om de komende jaren de omstandigheden voor broedende, rustende en foeragerende vogels in het waddengebied sterk verbeteren. Tegelijkertijd wordt het kijken naar vogels gestimuleerd. De informatie over dit project is te vinden op de website www.beleefdewaddennatuur.nl. Het project is mede mogelijk gemaakt door het Waddenfonds; deze organisatie is ook voor 75% financier van het deelproject Engelsmanplaat. De overige 25% is voor rekening van provincie Fryslân en Staatsbosbeheer.

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten