Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Sulveren Skries voor Staatsbosbeheer


De boswachters van Staatsbosbeheer in Noard-Fryslân hebben de Sulveren Skries gewonnen. Dit is de Friese provinciale stimuleringsprijs voor het beste initiatief op het gebied van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer. Het gaat om een bedrag van 2.500 euro. Gedeputeerde Johannes Kramer reikte de prijs op 18 maart uit tijdens de Weidevogelkennisdag in Earnewâld.

Kwaliteitsimpuls weidevogelstand

Boswachters Arno Paulus en Jakob Hanenburg zijn de twee drijvende krachten achter dit succes. Zij gaven het weidevogelgebied in de Surhuizumermieden een kwaliteitsimpuls. Deze impuls bestaat uit een aantal voorzorgsmaatregelen in het broedgebied. Ze verhoogden de waterstand, vlakten slootkanten af en realiseerden open vlaktes. Dit zijn gunstige omstandigheden voor de steltlopers. Hierdoor ging de weidevogelstand in dit gebied omhoog. Het aantal grutto’s is vanaf 2008 met factor vijf toegenomen tot 73 paar. Een vergelijkbaar beeld zien we bij de andere weidevogelsoorten als kievit, tureluur, watersnip en slobeend.

Voorbeeld voor andere gebieden

Het initiatief is een goed voorbeeld van het nemen van concrete maatregelen binnen een weidevogelkerngebied. Het is ook toepasbaar in andere weidevogelgebieden. Daarnaast is het een voorbeeldgebied met brede betrokkenheid en draagvlak uit de streek. Ook biedt het initiatief genoeg gelegenheid tot educatie en onderwijs.

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten