Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Windenergie

Staatsbosbeheer levert graag een bijdrage aan een duurzame wereld. Dus ook aan projecten die het mogelijk maken dat in ons land meer windenergie wordt opgewekt.

Visie en beleid windenergie

Staatsbosbeheer staat voor het beschermen, benutten en (laten) beleven van natuur in Nederland. Die natuur levert energie. Wij voorzien al jaren in de behoefte aan groene energie, bijvoorbeeld met biogrondstoffen zoals houtsnippers en gras. Recent hebben we daar windenergie aan toegevoegd. Op deze pagina leest u hoe we bijdragen aan de productie van windenergie in Nederland.

Landelijk akkoord voor duurzame energie

In het Klimaatakkoord legde de overheid met maatschappelijke organisaties afspraken vast over het verduurzamen van de Nederlandse energievoorziening. Staatsbosbeheer levert als beheerder van terreinen van de overheid graag een bijdrage aan de realisatie van de doelen in het akkoord. Dit doen we onder meer door de productie van windenergie te bevorderen in een aantal – zorgvuldig gekozen – terreinen. Staatsbosbeheer zal zelf geen windparken bouwen of beheren, maar we geven daarvoor wel grond in gebruik. De opbrengst gebruiken we weer voor het beheren van natuurgebieden en het realiseren van recreatievoorzieningen. De wind levert zo behalve energie ook natuur.

Zorgvuldige keuze plaatsen windmolens

Of een terrein geschikt is voor windmolens, hangt af van heel veel factoren en criteria. Onze voorkeur gaat uit naar terreinen die liggen in en/of aansluiten bij bestaande windmolenparken of (grote) infrastructurele elementen en bedrijventerreinen. Het Nationaal Natuur Netwerk (NNN) is overigens niet uitgesloten, want ook binnen het NNN bevinden zich plekken waar windmolens de natuur weinig schade toebrengen. 

Spanningsveld

Jan Pieter Peijs, business developer bij Staatsbosbeheer: “Als terreinbeheerder bevinden wij ons midden in het spanningsveld tussen voor- en tegenstanders van windmolens. Eigenlijk is niemand tégen duurzame energie, maar er zijn wél mensen die moeite hebben met windmolens. Vooral als die in hun eigen omgeving worden geplaatst, natuurlijk. Omdat mensen ze lelijk vinden of denken dat ze schadelijk zijn voor vogels. Ook wij willen zo min mogelijk schade toebrengen aan de natuur, maar als we de opwarming van de aarde willen tegengaan, zullen we met elkaar keuzes móeten maken. Fossiele grondstoffen raken op en de uitstoot van broeikasgassen heeft een nadelig effect op het klimaat. Daar kunnen we niet omheen.”

Windenergie is maatwerk

Iedere situatie en ieder project is maatwerk voor Staatsbosbeheer. We hebben aandacht voor het specifieke terrein en voor het draagvlak in de omgeving. Soms sluiten we ons aan bij initiatieven van anderen voor de ontwikkeling van een windpark, in andere gevallen nemen wij zelf het initiatief en gaan dan in gesprek met overheden en omgeving. Eventueel laten we ook zelf onderzoeken uitvoeren of vragen we een omgevingsvergunning aan. Bij voorkeur werken we samen met/in zogenaamde windgroepen of -coöperaties. Bij de keuze van de locaties houden we rekening met Vogelrichtlijngebieden en met vleermuispopulaties. Bovendien vinden we kleinschalige cultuurlandschappen ongeschikt voor windmolens. Lees voor meer informatie over de Vogelrichtlijn het dossier Natura 2000.

Participatie omwonenden windmolens

De ontwikkelaar van het windpark beslist welke participatievormen hij omwonenden aanbiedt. Tot nu toe is Staatsbosbeheer pas één keer direct betrokken geweest bij de vormgeving van een initiatief. We hebben toen de participatiemogelijkheden voor omwonenden vervijfvoudigd door ons belang in de ontwikkeling te verkopen aan de lokale burgercoöperatie. Staatsbosbeheer verkocht zijn 20%-belang aan de burgerwindcoöperatie die daardoor van 5% naar een belang van 25% ging. Het liefst laten we de opbrengsten van wind ten goede komen aan de directe omgeving van de windmolens. Versterking van natuur, recreatie en landschap in de omgeving van het betreffende windproject hebben daarbij voorrang.