Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Waddenzee

De gezamenlijke visie op de toekomst van de Waddenzee ontwikkelt zich gestaag en Staatsbosbeheer draagt hier actief aan bij.

Wie wil wat van de Wadden

In het Waddengebied speelt het belang van de natuur een hoofdrol. Staatsbosbeheer speelt zijn rol bij de borging hiervan; dat is bij uitstek waar wij goed in zijn. Maar er spelen meer belangen. Grote belangen bovendien, van bijvoorbeeld visserij, recreatie, bewoners, energievoorziening en scheepvaart. In de 'Watlas' op Waddenzee.nl vind je digitale kaarten van de Waddenzee, gerangschikt naar thema. Deze kaarten illustreren goed hoezeer er aanspraak op het gebied wordt gemaakt en hoeveel verschillende belangen er spelen. Hoe weeg je deze af zodat er een duurzaam evenwicht ontstaat? En hoe regel je dat met de talloze wetten en regels die voor het gebied gelden?

Splitsing natuurbeleid en natuurbeheer

In de jaren 80 zijn het natuurbeleid en het natuurbeheer gesplitst. De overheden zorgen voor de algemene, wettelijke bescherming van de Waddenzee. Staatsbosbeheer heeft zich sindsdien toegelegd op het beheer van concrete gebieden zoals Engelsmanplaat, Rottumerplaat en Rottumeroog. Onder de vlag van het Ministerie van EL&I varen 4 schepen op de Waddenzee, de zogenoemde Waddenunit. Deze unit houdt toezicht op de visserij en de recreatievaart, voert natuurmonitoring uit en geeft waar mogelijk voorlichting. Wellicht dat met de decentralisatie deze taken, net zoals in de jaren 80, door Staatsbosbeheer opgepakt kunnen worden.

Beleidsmatige werkelijkheid

De samenwerking van de overheden rond de Waddenzee is complex. Tientallen overheden, instanties en belangengroepen zijn betrokken bij het gebied. In 2010 is het Regionaal College Waddengebied (RCW) begonnen met een herbezinning op de bestuurlijke samenwerking en op de verdeling van rollen en taken. Met het kabinet Rutte is de wens tot decentralisatie van beleid hoog op de agenda gekomen. Ook wordt er door Rijk en provincies gekeken wat er met de aansturing van het Waddenfonds moet gebeuren. De Raad voor de Wadden heeft samen met de Raad voor Openbaar Bestuur adviezen over de bestuurlijke organisatie gegeven. Kortom, er is veel in beweging. Voor de meest actuele stand van zaken kijk je op Waddenzee.nl.

Nieuwe kansen

Overheden, bedrijven, particulieren en natuurorganisaties zoeken elkaar steeds vaker op. Samen zoeken ze naar een meer duurzame verhouding tussen kernwaarden en medegebruik voor de Waddenzee. Initiatieven als het Convenant Vaarrecreatie zien nieuwe kansen en proberen veranderingen te faciliteren. Dit zijn veranderingen waar uiteindelijk de natuur én de mens gelukkiger van worden. Daarom participeert Staatsbosbeheer hier volop in, met menskracht en soms met wat geld. Meer informatie over het convenant vind je op Waddenzee.nl.