Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Waddenzee

De gezamenlijke visie op de toekomst van de Waddenzee ontwikkelt zich gestaag en Staatsbosbeheer draagt hier actief aan bij.

Naar een rijke Waddenzee

In het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) werken bewoners, gebruikers, maatschappelijke organisaties en overheden aan natuurverbetering, een veerkrachtig ecosysteem en een duurzaam economisch medegebruik van de Wadden. 

Op 1 maart 2019 startte de 3e fase van het programma. Staatsbosbeheer is, samen met het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waddenprovincies Groningen, Fryslân en Noord-Holland en de Coalitie Wadden Natuurlijk (CWN) opdrachtgever. Samen op weg naar een veerkrachtig en duurzaam Waddengebied in 2050 als wenkend perspectief voor de toekomst. Lees meer op RijkeWaddenzee.nl

Natuurherstel hard nodig

Staatsbosbeheer is sinds de start in 2010 partner van het Programma naar een Rijke Waddenzee. Wij denken dat een rijke, verantwoord beheerde zee het meest te bieden heeft aan de natuur én aan de mensen die in het gebied actief zijn. Dat vraagt om goed beheer – nu en op de lange termijn. 

De Waddenzee wordt door iedereen erkend als natuurgebied en is wettelijk stevig beschermd. En toch werd de Waddenzee decennialang voor economische doeleinden gebruikt zonder veel aandacht te schenken aan de overall consequenties. De discussies over het wel of niet winnen van aardgas onder de Waddenzee in 2004-2006 bracht een wezenlijke kentering in het denken. Heel geleidelijk, en vaak onder druk van de natuurorganisaties met juridische procedures, zijn bedrijven en overheden meer vanuit het Wadden-ecosysteem gaan denken.

Wat is een rijke zee?

Staatsbosbeheer zet zich, naast Rijkswaterstaat en de Coalitie Wadden Natuurlijk, in voor de toekomst van de Waddenzee. Het is ons streven dat de Waddenzee, die nu te kampen heeft met afnemende natuurwaarden, zich in de komende jaren weer ontwikkelt tot een rijke zee. Met een rijke zee bedoelen we een ecologisch gezonde Waddenzee, waar ruimte is voor natuurlijke processen:

  • geleidelijke overgangen naar zoet water, verspreid langs de kustlijn;
  • waar mogelijk zonder harde grenzen, zodat vrij spel ontstaat voor de dynamiek van wind, water en sediment;
  • een compleet en stabiel natuurlijk ecosysteem met een hoge biodiversiteit, waarbij de vele populaties van planten en dieren onderling verbonden zijn in een krachtig voedselweb;
  • kraam- en kinderkamer voor vis en zeezoogdieren, broedplaats voor vogels en tankstation voor trekvogels;
  • internationaal verbonden met andere gebieden, zoals de overwintergebieden langs de kust van West-Afrika en de broedgebieden in Siberië;
  • een oase van landschappelijke schoonheid, met natuurlijke stilte, ongestoorde horizon en diepe duisternis;
  • met ruimte voor kleinschalige economische activiteiten zoals recreatie en visserij, die de natuurwaarden respecteren.

Wetenschappelijke interesse

Leren door doen, het motto van het Programma naar een Rijke Waddenzee, is een aanpak die heel goed past op de Waddenregio. Dat er veel gebeurt, ziet ook de wetenschap. De interesse om deze sociaaleconomische transities te onderzoeken groeit. Er wordt bovendien al intensief samengewerkt met de wetenschap. Dat heeft bijvoorbeeld de studie Eilanden Natuurlijk opgeleverd. En Staatsbosbeheer is partner in verschillende onderzoeksprojecten op de Waddenzee, zoals Waddensleutels en WaLTER.

De laatste jaren is het besef doorgedrongen dat 30 jaar monitoring nog niet altijd de beheervragen beantwoordt. Beheerders hebben wetenschappers nodig om dit soort prangende vragen te beantwoorden. Hoe komt het dat de schelpdierbanken afnemen, hoe werkt de stroming van water en het menselijk gebruik daarop in? Waar zijn kansen voor herstel? En moeten we de natuur in zo'n dynamisch, zelfreddend ecosysteem wel willen helpen?

Meer informatie