Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Verondieping

In ons land zijn meer dan 500 diepe plassen, meestal ontstaan door de winning van zand, grond of klei. Via verondieping worden recreatieve mogelijkheden vergroot en diversiteit van flora en fauna verbeterd.

Feiten en cijfers

Staatsbosbeheer heeft via haar bedrijfsonderdeel Progrond enkele verondiepingsprojecten in uitvoering: de Erlecoms Kaliwaal in de Gelderse Poort en de Vaartplas bij Lelystad. Eerder werd de Koornwaard bij Heukelum verondiept met slib uit de Linge. Voor enkele andere plassen bestaan voorbereidingen om te komen tot planontwerp en vergunningsverlening.

Kwaliteit van de grond

Er is soms wat onduidelijkheid over de kwaliteit van de grond die voor deze verondieping wordt gebruikt en dat is begrijpelijk want de wet is behoorlijk complex. Bovendien zijn de termen ‘verontreinigde grond’ en ‘vuile grond’ verwarrend, omdat het onterecht de suggestie wekt dat de grond niet voldoet aan de wet en dus niet gebruikt zou mogen worden voor verondieping. Volgens de wettelijke normering is grond in de tuin ook lang niet altijd ‘schoon’.

Grond zoals in de natuur

Grond wordt ingedeeld in verschillende klassen. Die indeling gebeurt aan de hand van de hoeveelheid van een groot aantal stoffen die – soms van nature, soms niet van nature - in die grond zitten. De eerste klasse is wat vroeger ‘schone grond’ werd genoemd en nu ‘klasse achtergrondwaarde’ heet. Deze grond is qua verontreiniging gelijk aan wat er van nature in de grond zit zonder belast te zijn door lokale verontreinigingsbronnen. Deze grond is overal voor te gebruiken  en wordt vooral aangetroffen in de ondergrond onder door de mens bewerkte delen.  

Herbruikbare grond

De tweede klasse kan geduid worden als ‘herbruikbare grond’. Deze wordt onderverdeeld in ‘klasse wonen’ en ‘klasse industrie’. Grond ‘klasse wonen’ is grond met hoeveelheden stoffen bóven de achtergrondwaarden, maar die volgens de wet via het Besluit bodemkwaliteit wél voldoet aan de gestelde waarden voor toepassing in waterbodems. In andere woorden, deze grond die volgens de wet niet als ‘schone grond’ wordt gezien, kan volgens diezelfde wet gewoon gebruikt worden bij het opvullen van waterplassen, omdat het verantwoord is voor mens en omgeving. Voor grond ‘klasse industrie’ geldt dat deze ook kan worden gebruikt, maar dan is een speciale vergunning van Rijkswaterstaat vereist. Deze grond is matig verontreinigd, maar toepassing leidt niet tot milieu schade zoals verminderde waterkwaliteit.

Baggerspecie

Voor baggerspecie geldt een min of meer vergelijkbare indeling als het gaat om hergebruik. ‘Klasse wonen’ heet hier ‘klasse A’. En ‘klasse industrie’ heet ‘klasse B’. Anders dan bij grond mag baggerspecie ‘klasse B’ ook zonder speciale vergunning van Rijksaterstaat worden gebruikt als het afkomstig is uit het stroomgebied van de rivier.
Staatsbosbeheer zal niet toestaan dat grond ‘klasse niet toepasbaar’ als opvulgrond zal worden gebruikt (zie ook Visie en beleid).

Leeflaag

In sommige gevallen worden natuurdoelen nagestreefd die bijzondere specifieke eisen stellen aan de toe te passen grond. Dan kan gekozen worden voor een passende afdeklaag, ook wel leeflaag genoemd, met grond klasse achtergrondwaarde. Tijdens de uitvoering en na realisatie vindt monitoring plaats van het bereiken van de gestelde doelen. Zowel met betrekking tot de kwaliteit van de toe te passen grond als van de ecologisch gestelde doelen.