Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Riviernatuur

Staatsbosbeheer beheert veel natuur rondom de rivieren. Door natuurontwikkeling en biodiversiteit te bevorderen draagt het bij aan een veilig en aantrekkelijk rivierengebied.

Visie en beleid riviernatuur

Op deze pagina lichten we toe wat de doelen zijn van het programma Rivieren en onze programmatische aanpak. Ook wordt ingegaan op de samenwerking met partners.

Programmatische aanpak

Het werk voor de grote rivieren is al een aantal jaren gebundeld in een programmatische aanpak. De ervaring heeft geleerd dat dit extern en intern duidelijke aanspreekpunten met zich meebrengt. Ook zorgt het voor een grotere samenhang in beleid en een doelmatiger beheer. Beheer en onderhoud van natuur in het rivierengebied valt bij Staatsbosbeheer onder het programma Deltanatuur.

Doelen programma Rivieren

Staatsbosbeheer wil de natuur beschermen, wil bezoekers die natuur laten beleven en wil diezelfde natuur benutten door milieuvriendelijke en vernieuwbare grondstoffen te oogsten. Vertaald naar het programma Rivieren levert dat de volgende doelen op:

  • Beschermen: een natuurlijker rivierensysteem realiseren waar veiligheid, waterkwaliteit en natuur in balans zijn.
  • Beleven: het rivierengebied moet beter te beleven zijn. Daarvoor ontwikkelt Staatsbosbeheer samen met ondernemers aantrekkelijke locaties. Deze bevorderen recreatie en toerisme die bijdragen aan de economie van het rivierengebied.
  • Benutten: met ten minste kostendekkend beheer de uiterwaarden beter inzetten. Staatsbosbeheer maakt kosten voor het beheer van de riviernatuur in de uiterwaarden. Deze kosten kunnen worden terugverdiend met inkomsten uit activiteiten in het gebied. Ook proberen we op uitgaven te besparen, bijvoorbeeld door grote grazers in te zetten die de begroeiing kort houden.

Samenwerking

Een veilig en aantrekkelijk rivierengebied kan niet zonder de samenwerking van groepen die daarbij een belang hebben. Daarom is de inbreng nodig van uiteenlopende belangengroepen in het gebied: regionale en lokale overheden, bewoners, bedrijven en belangenorganisaties inzake natuur, cultuur, recreatie en werk. Door hun wensen te inventariseren en te onderzoeken hoe deze in de ruimte zijn in te passen, ontstaat er meer draagvlak voor gemaakte keuzes. Staatsbosbeheer speelt als grondeigenaar een belangrijke rol bij de ontwikkeling en uitwerking van de ruimtelijke plannen. Hoe we het beheer en de samenwerking concreet aanpakken, leest u in het dossier Rivierprojecten NURG en KRW.

Wim Lammers, programmamanager deltanatuur
Vragen over dit onderwerp? Wim Lammers Programmamanager Deltanatuur