Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Riviernatuur

Staatsbosbeheer beheert veel natuur rondom de rivieren. Door natuurontwikkeling en biodiversiteit te bevorderen draagt het bij aan een veilig en aantrekkelijk rivierengebied.

Visie en beleid riviernatuur

Langs de grote rivieren werken we aan het herstel van natuurlijke processen, flora en fauna (onder andere door inzet van grote grazers) waarbij we rekening houden met de wensen van bezoekers en met de waarde van de vele cultuurhistorische elementen.

Systeemherstel langs de rivieren heeft al tientallen jaren onze focus. De afgelopen 25 jaar heeft programma NURG (Nadere Uitwerking Rivierengebied) veelal in combinatie met de Ruimte voor de Rivier- en Kaderrichtlijn Waterprojecten geleid tot vele hectares nieuwe natuur en herinrichting van deze uiterwaarden. De biodiversiteit steeg langs de rivieren explosief. Er ligt grootschalige riviernatuur met ooibos en stroomdalgraslanden. Dynamische procesnatuur waar de rivier het voor het zeggen heeft in combinatie met jaarrondbegrazing. Grazers die de vegetatie kort en gevarieerd houden. Tegelijk hebben we laag dynamische rietmoerassen langs de rivier waar het past.

We gaan door met onze focus op de deltanatuur langs de grote rivieren en de achterliggende beeksystemen.

Streefbeelden en samenwerking

Kijkend naar het DNA van de rivier en de ruimte in onze natuur, zien wij nog meer kansen om met natuurontwikkeling een bijdrage te leveren aan maatschappelijke opgaven als biodiversiteit, hoogwaterveiligheid, waterkwaliteit, en nieuw bos en extra recreatie. Onze visie en ambitie voor de Rijntakken hebben we op papier gezet. Dat noemen wij streefbeelden (zie downloads). Het geeft richting aan de samenwerking langs de rivieren. Die samenwerking van overheden, terreinbeheerders en maatschappelijke organisaties is randvoorwaardelijk voor het succes van veerkrachtige ecosystemen. Staatsbosbeheer brengt daarin haar kennis en expertise in van het riviersysteem en het beheer van onze terreinen.

Cultuurhistorie

Staatsbosbeheer is behalve voor natuur ook verantwoordelijk voor cultuurhistorie. Het rivierengebied is rijk aan cultuurhistorisch erfgoed. In veel uiterwaarden staan restanten van vroegere steenfabrieken. Tot ruim in de 20e eeuw zijn er woonwijken opgetrokken uit bakstenen van klei uit het rivierengebied. Behalve steenfabrieken zijn er in voorgaande eeuwen ook forten en verdedigingswerken verrezen langs de grote rivieren. Van de IJssellinie zijn voornamelijk bunkers, kazematten en een paar commandoposten over. Ook de Hollandse Waterlinie drukt een mooie stempel op het rivierlandschap. Er liggen diverse forten en vestingwerken aan de Lek en de Waal en ertussenin, bij de Linge. Meer informatie over forten vindt u in het dossier Monumenten.