Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Riviernatuur

Staatsbosbeheer beheert veel natuur rondom de rivieren. Door natuurontwikkeling en biodiversiteit te bevorderen draagt het bij aan een veilig en aantrekkelijk rivierengebied.

Visie en beleid NURG en KRW

Op deze pagina leest u meer over de ambities rondom de inrichting en het beheer van rivieren, van ons en van onze samenwerkingspartners. Ook lichten we toe hoe we binnen de programma's nieuwe natuur ontwikkelen en welke projecten er onder NURG en KRW vallen.

Samenhang natuurgebieden

Staatsbosbeheer speelt een leidende rol bij de inrichting en het beheer van gebieden langs de grote rivieren. Wij richten ons op samenhang in en tussen natuurgebieden en kansen voor biodiversiteit. Dit sluit aan bij de ambities van het Rijk voor de grote wateren, en dus ook voor de rivieren. Het zijn immers de delta van de Rijn, Maas, Eems en Schelde in combinatie met de Noordzee die de natuur en het landschap in Nederland kenmerken. Voor Rivierprojecten Nadere Uitwerking Rivieren Gebied (NURG) en Kaderrichtlijn Water (KRW) is Staatsbosbeheer daarom een logische uitvoeringspartner. Het is onze overtuiging dat we verder komen door samen te werken en onze ambities voor schoon water, hoogwaterbescherming en natuur te combineren.

Uitvoering via programma Deltanatuur

De uitvoering van de NURG- en KRW-projecten verloopt binnen Staatsbosbeheer via het programma Deltanatuur. Met dit programma gaat Staatsbosbeheer de uitdaging aan projectmatig te werken en de projecten extern te laten financieren, bijvoorbeeld met provinciale of regionale middelen. Dat is onder meer mogelijk door ze te koppelen aan andere programma’s en doelstellingen. Zo leverde de Provincie Utrecht een financiële bijdrage aan het NURG-project Amerongse Bovenpolder vanuit het programma Agenda Vitaal Platteland. Meer over dit project vindt u op Utrecht.nl

Ontwikkeling nieuwe natuur

Met het NURG-programma wordt beoogd 7.000 hectare nieuwe natuur te ontwikkelen in de uiterwaarden van de Rijntakken en het bedijkte deel van de Maas. Dat is de afspraak die de voormalige Ministeries van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) en Verkeer en Waterstaat (VenW) hebben gemaakt.

Door landbouwgronden in uiterwaarden aan te kopen en in te richten als natuur wordt bijgedragen aan de realisatie van het Nationale Natuurnetwerk (zie ook pagina Feiten en cijfers). Het beheer is in handen van natuurorganisaties als Staatsbosbeheer. Natuurontwikkeling is nadrukkelijk gekoppeld aan veiligheid in het rivierengebied. Dit gebeurt door in de uiterwaarden rivier verruimende maatregelen te nemen. De onderstaande projecten dragen bij aan de waterveiligheidsdoelstellingen van het Rijksbrede programma Ruimte voor de Rivier en aan het Europese programma Kaderrichtlijn Water (KRW). Volgens deze richtlijn moet de Europese waterkwaliteit vanaf 2015 aan bepaalde eisen voldoen. Daarvoor zijn oude richtlijnen vervangen door een nieuwe uniforme regelgeving. In Nederland en alle andere landen van de Europese Unie wordt het oppervlakte- en grondwater sinds eind 2000 volgens KRW beheerd.

Vragen over dit onderwerp? Willie Tiggeloven Programmamanager NURG