Dossier Oostvaardersplassen

Edelherten, konikpaarden en Heckrunderen spelen een belangrijke rol in het ecosysteem van het gebied.

Visie en beheer

Natuurlijke processen zijn leidend in de Oostvaardersplassen, maar dat betekent niet dat wij niets doen. In het Managementplan Oostvaardersplassengebied staat het beheer beschreven t.a.v. monitoring, waterbeheer, populatiebeheer en het beheer van de grote zoogdieren. De natuur in de Oostvaardersplassen staat zoveel mogelijk op eigen benen.

Rol van de grazers

De edelherten, konikpaarden en Heckrunderen zijn integraal onderdeel van het ecosysteem van het gebied. Dankzij het grazen van de grote hoefdieren is het terrein open en voelen de ganzen zich er thuis. Zonder de ganzen zou het moeras dichtgroeien en de moerasvogels verdwijnen. Dieren zijn van elkaar afhankelijk en hebben invloed op elkaar. Elke grazer heeft zijn eigen plek in het ecosysteem. Met elkaar zorgen de verschillende grazers voor variatie in het terrein en maken leven mogelijk voor vele andere dier- en plantensoorten. Dankzij de natuurlijke dynamiek in de Oostvaardersplassen zijn vogelsoorten in Nederland teruggekeerd of hebben populaties zich versterkt. De aalscholver, de lepelaar, de raaf, de grote zilverreiger en natuurlijk de zeearend.

Natura 2000

De Oostvaardersplassen is Europese topnatuur. Voor Staatsbosbeheer is Natura 2000 het uitgangspunt: hieraan moeten én willen we ons graag houden. Bij toekomstige plannen zal altijd voldaan worden aan de eisen die er vanuit Natura 2000 worden gesteld. De in het Natura 2000 beheerplan opgenomen maatregelen om het gebied geschikt te houden voor de doelsoorten, zullen in de komende jaren worden uitgevoerd.

Waterbeheer

Het waterpeil in de Oostvaardersplassen werd in de eerste twintig jaar afgestemd op de toen aanwezige vogelsoorten. Maar wat goed was voor de ene soort, is minder gunstig uit voor de andere. Iedere vogelsoort heeft zijn voorkeuren. Het is onmogelijk om het alle vogels naar de zin te maken. Natuurlijke processen, met wisselende waterstanden, bleken essentieel voor de ontwikkeling van een soortenrijk landschap in de Oostvaardersplassen.

Monitoring

In de Oostvaardersplassen loopt een uitgebreid monitoringsprogramma. Gegevens worden verzameld door Staatsbosbeheer, vrijwilligers(organisaties), onderzoekinstituten en externe bureaus. Staatsbosbeheer publiceert jaarlijks een samenvatting in de jaarrapportages monitoring. Zie Links en downloads. Dankzij het cijfer- en onderzoeksmateriaal kunnen we de ontwikkelingen in de Oostvaardersplassen steeds beter begrijpen.

Toekomst

Het Oostvaardersplassengebied bevindt zich in een dynamisch speelveld van ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. De Provincie Flevoland is initiatiefnemer van de ontwikkeling van een nationaal park, bestaande uit Oostvaardersplassen, Marker Wadden, Lepelaarplassen en Markermeer. Dit plan maakt deel uit van een groter gebiedsontwikkelingstraject, waarvoor de beleidsverantwoordelijkheid bij de provincie ligt.

Belangrijke onderwerpen op de toekomstagenda zijn:
1. De natuurlijke processen die het landschap vormen. De mogelijkheden worden onderzocht aan om meer ruimte te geven aan natuurlijke processen zoals waterpeildynamiek.
2. De beleving van het gebied als ‘nieuwe wildernis in man-made land’. Deze wordt o.a. versterkt door het inrichten van de poortgebieden. Daarmee worden de bosrijke randgebieden echt onderdeel van de Oostvaardersplassen.
3. Ruimte voor samenwerking met ondernemers op het gebied van toerisme en recreatie.
4. Versterking van de banden met de wetenschap door het opstellen van een onderzoeksagenda.

boswachter met verrekijker
Vragen over dit onderwerp?
Boswachters Oostvaardersplassen
flevoland@staatsbosbeheer.nl
0320-254585

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten