Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Natuurinclusieve landbouw

Samen met 40 boeren onderzoeken we hoe natuurinclusieve landbouw kan bijdragen aan meer biodiversiteit, minder uitstoot en beter beheer van onze natuurgebieden.

Visie en beleid natuurinclusieve landbouw

Voor Staatsbosbeheer is natuurinclusieve landbouw een vorm van duurzame landbouw die in samenhang met natuur en omgeving zowel landbouwproducten als natuur en landschap voortbrengt. De inzet van natuurgrond is een onlosmakelijk onderdeel van een toekomstbestendige agrarische bedrijfsvoering. Daarbij is het van belang dat de ondernemer op zijn eigen landbouwgrond de bedrijfsvoering extensiveert en dat hij aandacht heeft voor de ontwikkeling van biodiversiteit.

Gemotiveerde ondernemers

Staatsbosbeheer heeft baat bij gemotiveerde natuurondernemers dichtbij de eigen natuurgebieden. Natuurinclusieve landbouw zorgt voor minder emissie en meer biodiversiteit, ook op boerengrond. Daarnaast is de kwaliteit van beheer van onze natuurterreinen geborgd, doordat de ondernemer zelf baat heeft bij een goed beheer in combinatie met gebruikszekerheid van de natuurgrond.

SNL-richtlijnen

Gronden die de deelnemende boeren pachten van Staatsbosbeheer, beheren ze volgens de SNL-richtlijnen die in de pachtovereenkomsten zijn vastgelegd. Staatsbosbeheer zet een deel van de eigen natuurgronden in om de experimenten mogelijk te maken.

Gebruikszekerheid

Voor boeren die graag willen deelnemen, wordt het de uitdaging om natuur en biodiversiteit op een rendabele manier te integreren in hun bedrijfsvoering. Staatsbosbeheer faciliteert daarin met extra pachtgrond en gebruikszekerheid van de grond. Per situatie verschilt wat er nodig is om een experiment tot een succes te laten zijn.

Samenwerking

Staatsbosbeheer voert de experimenten voor natuurinclusieve landbouw uit in samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Per experiment kijken we of we samen kunnen werken met bijvoorbeeld de provincie, het waterschap, de landbouwsector of met een andere terreinbeherende organisatie. Ook bieden we deelnemende boeren een platform om met elkaar kennis en ervaring uit te wisselen.

Onderzoek

In opdracht van Staatsbosbeheer monitoren onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) de bedrijven in hun ontwikkeling. De WUR onderzoekt hoe de bedrijfsvoering zich ontwikkelt, de maatregelen op het bedrijf, de kosten en baten en de ontwikkelingen in de ecologie en biodiversiteit.

Het uitgangspunt is om de bedrijven breed te volgen: het gaat er om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van de economie en ecologie, van kansen en knelpunten. In 2020 werd een nulmeting uitgevoerd bij 14 deelnemende bedrijven. Deze nulmeting geeft een goed beeld van de huidige situatie. De nieuwe gegevens die vrijkomen gedurende het verloop van de experimenten kunnen daar mee vergeleken worden.

De monitoring levert zowel kwantitatieve als kwalitatieve resultaten op: kwantitatieve resultaten gaan over de ontwikkelingen in het landgebruik, de veebezetting, de kosten en opbrengsten en de ecologie en biodiversiteit. Kwalitatieve informatie gaat over de bedrijfsstrategie, samenwerking en andere sociale aspecten zoals plezier in het werk.

Met de resultaten is het mogelijk om in kwalitatieve zin uitspraken te doen over de kansen en de knelpunten bij het omschakelen naar natuurinclusieve landbouw, over verbanden tussen genomen maatregelen en waargenomen effecten op biodiversiteit en de ontwikkelingen in de bedrijfsstrategie.