Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Natuurherstel

Staatsbosbeheer zet zich in om de effecten van deze stikstofoverlast te verminderen en de natuur te helpen herstellen.

Visie en beleid

De grote opgaven waar Nederland de komende jaren voor staat op het gebied van klimaatverandering, biodiversiteit en stikstof, waterveiligheid, verdroging, hebben het kabinet ertoe gebracht een aantal kaders en programma’s te ontwikkelen voor investeringen in de groene leefomgeving. Daarin speelt Staatsbosbeheer, als grootste terreineigenaar en expertisepartner, een belangrijke rol.

Korte termijn

Natuurherstel bij Staatsbosbeheer

In de zomer van 2020 heeft LNV een opdracht ter waarde van 38,4 miljoen euro aan Staatsbosbeheer gegeven. Dit bedrag is bedoeld voor maatregelen die komend 1,5 jaar worden genomen en die bijdragen aan het weerbaarder maken en herstellen van de natuur, om zo de stikstofgevoeligheid van Natura 2000-natuurgebieden te verminderen. Het gaat om éxtra maatregelen ten opzichte van wat we al doen.

In onze eerste rapportage geven we een overzicht van de planning van de werkzaamheden en de uitvoering tussen juli 2020 en februari 2021.De intensivering van het beheer heeft in de eerste periode de prioriteit gekregen. Het gaat om allerlei vegetatiegerichte maatregelen zoals extra verschralende maaibeurten en het verwijderen van invasieve exoten als de watercrassula, die nu sommige bedreigde habitats dreigen te overgroeien. In een aantal gebieden is extra begrazing ingezet en in de bossen is menging ingebracht van (inheemse) boomsoorten.

Deze kaart toont voorbeelden van de werkzaamheden. De effecten van de maatregelen worden in de komende jaren zichtbaar in de terreinen. In een aantal specifieke projecten zal de ontwikkeling van de habitats en de soorten worden gevolgd en de resultaten worden beschreven in de tweede rapportage begin 2022. Dan gaan we ook in op grotere, meer ingrijpende plannen, zoals:
  • Systeemmaatregelen: hierbij worden in en rondom Natura 2000-gebieden maatregelen getroffen om het (hydrologische) systeem op orde te krijgen ten gunste van de Natura 2000-doelen. Ook de toepassing van steenmeel voor herstel van de basenvoorraad in de bodem valt hieronder.
  • Gebiedsgerichte aanpak met verschillende opgaven en mogelijkheden, vaak al voorbereid binnen het `PAS-programma’ maar in de praktijk nog niet afgerond.
  • Ontpachten: hierbij wordt de reguliere pachtovereenkomst met pachters van voor systeemherstel essentiële percelen in of nabij Natura 2000-gebieden beëindigd en kunnen daarna de gebieden (hydrologisch) ingericht worden.

Natuurbank

Het ministerie van LNV reserveert een bedrag van 125 miljoen euro voor een ‘natuurbank’. Doel is om op een gecoördineerde manier natuurmaatregelen vast te leggen ter compensatie van Rijksprojecten (bijvoorbeeld dijkverzwaring) die stikstofdepositie veroorzaken maar die vanwege `dwingende redenen van openbaar belang’ (=wettelijke omschrijving) toch doorgang moeten vinden.

LNV wil samen met Staatsbosbeheer en andere partners de voorwaarden voor een natuurbank verder uitwerken. Het ministerie verleent Staatsbosbeheer een opdracht voor de eerste pilot. Projecten van het Rijk en van de waterschappen die nodig zijn voor onze water-, wegen- en nationale veiligheid kunnen met voorrang een beroep doen op de natuurbank. De stikstofeffecten van die projecten worden met behulp van de natuurbank gecompenseerd de aanleg van additionele kwalificerende natuur, zodat de natuur niet verslechtert als gevolg van het project. Concreet betekent dit dat we in de pilot op zoek gaan naar mogelijkheden om stikstofgevoelige natuur tot ontwikkeling te brengen op `nieuwe plekken’, dichtbij de locatie waar de extra stikstof (tijdelijk) wordt uitgeworpen.

Lange termijn

Uitvoeringsprogramma Natuur 2020-2030

Het kabinet stelt de komende 10 jaar 300 miljoen euro per jaar beschikbaar voor natuurherstel in het ‘Programma Natuur’. Provincies en Rijk trekken hierin samen op om natuurherstel te bevorderen. Staatsbosbeheer is één van de partijen die betrokken is bij de uitwerking van de plannen. Het uitgangspunt daarbij is, dat extra inzet nodig is, niet alleen vanwege de overbelasting van natuur met stikstof, maar ook om de effecten van klimaatverandering en verdroging het hoofd te bieden. Eind 2020 wordt het uitvoeringsprogramma natuur 2020- 2030 bestuurlijk vastgesteld.