Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Natuurherstel

Staatsbosbeheer zet zich in om de effecten van deze stikstofoverlast te verminderen en de natuur te helpen herstellen.

Natuurherstel in de praktijk

Staatsbosbeheer is op veel plekken in Nederland al aan de slag met natuurherstel. Hier vind je een kleine greep uit de projecten.

Foto's: Werkzaamheden in respectievelijk Vechtdal, Berkheide, Deurnsche Peel, Binnenveld

Extra maaiwerk Vechtdal, Overijssel

Natura 2000-gebied Junner Koeland ligt aan de Vecht bij Ommen. Het gebied omvat hooiland, riviermeanders en schrale graslanden op een zandige bodem. Door verdroging en stikstof is het hooiland sterk verruigd met onder andere pitrus. Vooruitlopend op het herstellen van de waterhuishouding is de verruiging teruggedrongen met een tweede, extra maaibeurt in oktober 2020. Het gemaaide gewas is hierbij zorgvuldig afgevoerd om zo een deel van de geaccumuleerde stikstof weg te nemen uit het gebied.

Extra onderhoud natte duinvallei Berkheide, Zuid-Holland

In Natura 2000-gebied Berkheide bij Leiden is in het najaar van 2020 een begin gemaakt met het uitvoeren van extra maatregelen. Bij twee duinvalleien is aanvullend onderhoud gepleegd. Overjarig riet is verwijderd en alle randen zijn extra goed gemaaid, ook op moeilijker bereikbare plekken. Ook zijn oude riethopen verwijderd, waardoor het gebied de komende jaren voor regulier beheer beter toegankelijk is.

Onderzoek afgraven Deurnsche Peel, Noord-Brabant

In de Deurnsche Peel woedde in de zomer van 2020 een grote veenbrand. Na de brand werd al snel de conclusie getrokken dat de oude, veraarde veenruggen een brandrisico vormen. Ook liggen ze te hoog en zijn daardoor te droog om zich tot de gewenste natuur te ontwikkelen. In het najaar van 2020 is een onderzoek gestart naar de dikte van deze ruggen. Met als doel ze af te graven, waardoor het terrein kan vernatten. Hierdoor neemt de brandveiligheid toe en levert het een gunstigere situatie op voor hoogveenherstel

Sanering afvalstort Binnenveld, Utrecht

In Natura 2000-gebied De Hellen bij Veenendaal liggen twee voormalige, sterk vervuilde stortplaatsen, met onder andere chemisch afval. Ze vormen een hydrologisch en daarmee ecologisch risico op het aanliggende blauwgrasland, trilveen en veenmosrietland. Afgelopen jaren zijn saneringsplannen opgesteld, maar de uitvoering dreigde door een tekort aan financiële middelen te stranden. Om ervoor te zorgen dat de sanering alsnog tot uitvoering komt, doet Staatsbosbeheer een bijdrage vanuit het Programma Natuurherstel. In het najaar zijn er ook al extra beheermaatregelen genomen. Zo zijn handmatig veel exemplaren van de reuzenbereklauw verwijderd. Ook is het maaiveld vrijgemaakt van stobben en zo nodig geëgaliseerd. Dit zorgt voor grotere en aaneengesloten maaieenheden die het maaibeheer efficiënter maken.