Contact

Dossier Natuur en gezondheid

We zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen actief te helpen gezond te blijven door hen in contact te brengen met de natuur.

Visie en beleid natuur en gezondheid

Bij Staatsbosbeheer zien we het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen actief te helpen gezond te zijn en te blijven. We zoeken naar manieren om onze terreinen bij deze taak in te zetten. Vertoeven in de natuur heeft immers aantoonbaar positieve effecten op het voorkomen en genezen van ziektes. En bewegen in een groene omgeving is beter voor de gezondheid dan bewegen elders. Op deze pagina leest u welke beleidskaders richting geven aan ons gezondheidsprogramma en over onze samenwerking met andere instellingen en organisaties.

Landelijk en regionaal beleid

Onze activiteiten en doelen rond natuur en gezondheid stemmen we af op landelijk en provinciaal beleid.

 • Natuurvisie ‘Natuurlijk Verder’
  Zo is er de Natuurvisie Natuurlijk Verder, waarin het kabinet en de provincies in grote lijnen aangeven hoe ze de komende vijftien tot twintig jaar vorm willen geven aan het publieke belang van natuur. Kernpunt van de visie is een omslag in het denken: natuur hoort midden in de samenleving thuis. Lees hierover meer in de samenvatting Rijksnatuurvisie Natuurlijk verder
 • Nationaal Programma Preventie ‘Alles is Gezondheid’
  Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakt drie jaar lang (2014-2016) 9 miljoen euro per jaar vrij voor een Nationaal Programma Preventie Alles is Gezondheid. Binnen dit programma werkt de overheid samen met maatschappelijke organisaties (sportverenigingen, scholen, huisartsen, bedrijven, verzekeraars). Logischerwijs zijn ook natuurorganisaties een relevante partij voor gemeenten en zorgpartijen. Deze samenwerking en het budget maken het mogelijk om natuur in te zetten voor de gezondheid. Het werkt ook andersom: als natuur van toegevoegde maatschappelijke waarde is, blijft deze toegankelijk en behouden.
  Staatsbosbeheer neemt in het kader van dit programma deel aan het project ‘Beter in het groen’ en de Friese ‘Senioren-beweegdag’. Deze initiatieven lichten we toe op de pagina Natuurlijk fit van dit dossier.
  Meer informatie over de uitgangspunten, doelstellingen en activiteiten van het nationaal preventieprogramma vindt u op Rijksoverheid.nl in het Rapport Nationaal Programma Preventie Alles Is Gezondheid
 • Wettelijke taken en de Participatiewet
  Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakte met Staatsbosbeheer afspraken over de invulling van wettelijke taken. Daarbij staan het maatschappelijk draagvlak voor, en onze bijdrage aan gezondheid, welzijn en resocialisatie centraal. Vanaf 1 januari 2015 biedt Staatsbosbeheer in samenwerking met gemeenten vanuit de Participatiewet mogelijkheden voor mensen met een uitkering vanuit de Wajong of Wet Sociale Werkvoorziening. Meer hierover leest u op in het dossier Zorg en arbeidsparticipatie.

Samen werken aan gezondheid

Het gezondheidsprogramma dat Staatsbosbeheer in 2014 startte, heeft 2 lijnen: Natuurlijk Fit (gericht op senioren) en Werkgelegenheid en Zorg (gericht op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ). Binnen deze programmalijnen werken we samen met diverse partijen, zoals provincies, gemeenten, onderwijsorganisaties, zorginstellingen en zorgverzekeraars. Gemeenten en provincies die interesse hebben om met Staatsbosbeheer samen te werken, bijvoorbeeld bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, kunnen contact opnemen met Erna van de Wiel (zie rechterzijde van deze pagina).

Loek Hesemans
Vragen over dit onderwerp? Loek Hesemans Senior adviseur Mens & Omgeving

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten