Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Natura 2000

Natura 2000 is een netwerk van de meest waardevolle natuurgebieden in Europa. Staatsbosbeheer beheert 130 van deze gebieden.

Visie en beleid

Hier leest u meer over hoe Staatsbosbeheer tegen Natura 2000 aankijkt, de richtlijnen en regelgeving waaraan we ons moeten (en willen) houden en de aanpak en financiering van het beheer van deze bijzondere gebieden.

Maatwerk in bescherming unieke ecosystemen

Staatsbosbeheer is blij met Natura 2000. Het netwerk biedt namelijk betere garanties voor bescherming en optimaal beheer van de natuurgebieden. Juist het veiligstellen van bijzondere kwaliteiten – denk aan zeldzame soorten of unieke milieuomstandigheden – vraagt om maatwerk, en daar biedt Natura 2000 nadrukkelijk de ruimte voor. Het Natura 2000-gedachtegoed sluit aan bij onze taak om een zo groot mogelijke verscheidenheid aan ecosystemen in landschappen in stand te houden, ook voor volgende generaties.

We zien ook veel voordeel in het internationale karakter van dit netwerk. Natuur stopt immers niet bij de grens. Juist in een periode van klimaatverandering hebben planten en dieren ruimte nodig om mee te kunnen bewegen met het klimaat.

Van Europese richtlijnen naar Nederlandse wetten

Het Natura 2000-netwerk is een uitwerking van twee Europese richtlijnen: de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn. Europese landen vertaalden deze richtlijnen zelf naar hun nationale wetgeving. In Nederland zijn de regelingen over de Natura 2000-gebieden sinds 2005 opgenomen in de Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet. De Flora- en faunawet bevatte bepalingen over de bescherming van dier- en plantensoorten die in het wild leven en/of beschermd zijn. Vanaf 1 januari 2017 is deze vertaling van de richtlijnen in de nieuwe Wet natuurbescherming opgenomen.

Samenwerking bij opstellen beheerplannen

Voor alle Natura 2000-gebieden worden beheerplannen opgesteld. Hier zijn veel partijen bij betrokken, zoals de landelijke en provinciale overheid, natuurbeheerders, agrariërs, gemeentes en waterschappen. Om de inbreng van al deze betrokkenden efficiënt te organiseren, werkt Staatsbosbeheer nauw samen met andere terreinbeherende organisaties als Natuurmonumenten en de provinciale Landschappen en met partners als Natuur & Milieu en de provinciale Milieufederaties.

Keuzes in beheer en toegang

Staatsbosbeheer wil dat zo veel mogelijk mensen kunnen genieten van de bijzondere Natura 2000-gebieden. Voor alle activiteiten geldt echter dat we kritisch kijken naar de gevolgen ervan voor de natuur in het gebied. In alle afwegingen over gebruik en beheer van Natura 2000-gebieden gaat het behoud van de natuur voor.

Financiering

De financiering voor het beheer van de Natura 2000-gebieden vindt zowel op Europees, landelijk als op regionaal en lokaal niveau plaats.

Europese fondsen
Op Europees niveau zijn er verschillende fondsen beschikbaar voor Natura 2000. Eén van de belangrijkste  daarvan is het Financieringsinstrument voor het Leefmilieu (LIFE+). Meer hierover leest u in het dossier LIFE Nature.

Nationale fondsen
Er zijn een aantal nationale fondsen voor het beheer of de inrichting van Natura 2000-gebieden. De belangrijkste daarvan zijn: het Programma Beheer, onderverdeeld in de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN), Subsidieregeling Natuurbeheer (SN), het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) en de structuurfondsen.

Regionaal en lokaal budget
Ook op regionaal niveau participeren allerlei partijen financieel, zoals provincies, gemeenten en water- en recreatieschappen. Maar ook particuliere of private partijen kunnen bijdragen, bijvoorbeeld grondeigenaren of lokale organisaties op het gebied van natuureducatie.