Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Natura 2000

Natura 2000 is een netwerk van de meest waardevolle natuurgebieden in Europa. Staatsbosbeheer beheert 130 van deze gebieden.

Programma Aanpak Stikstof

Ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof. Dat is het doel van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) waarin overheden, natuurorganisaties en ondernemers samenwerken.

Herstel van ecologie en economie

Stikstof is een belangrijke voedingsstof voor planten, maar te veel kan schadelijk zijn voor natuur. Door de uitstoot van stikstof via het wegverkeer, de industrie en de landbouw groeien sommige soorten harder en komen andere soorten juist in de verdrukking. Door heel Nederland nemen we maatregelen om kwetsbare natuurgebieden te herstellen en weerbaarder te maken tegen de effecten van stikstofuitstoot.

De verzwakte natuur heeft ook effect op de economische ontwikkelruimte voor ondernemers. Voor hen is het lastig om aan alle milieueisen te voldoen en vergunningen te krijgen. Herstel van de balans tussen ecologie en economie is daarom voor alle partijen hard nodig. Door te investeren in de natuur ontstaat er ook weer ruimte voor economische ontwikkelingen van bedrijven. Zo blijft er ruimte voor natuur, recreatie, landbouw en economie.

Herstelmaatregelen

In opdracht van provincies zijn - of gaan - wij aan de slag met natuurherstel in 115 Natura 2000-gebieden. Dit doen we bijvoorbeeld door extra te maaien en door de waterhuishouding op orde te brengen, wat stikstofgevoelige soorten weerbaarder maakt. Ook zullen we natuurgebieden vergroten of verbinden met aangrenzende (landbouw)gebieden. Alle maatregelen zijn erop gericht de dieren en planten die uniek zijn voor een gebied - en soms ook voor Europa – te behouden of te laten terugkeren.

Meer informatie

woordvoerder Marcel van Dun
Vragen over dit onderwerp? Marcel van Dun Woordvoerder