Dossier Natura 2000

Natura 2000 is een netwerk van de meest waardevolle natuurgebieden in Europa. Staatsbosbeheer beheert 130 van deze gebieden.

Programma Aanpak Stikstof

Ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof. Dat is het doel van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) waarin overheden, natuurorganisaties en ondernemers samenwerken.

Vergroten en verbinden

In een dichtbevolkt land als Nederland is het een uitdaging om een evenwicht te vinden tussen veerkrachtige natuur en gezonde economie. Het Rijk en provincies geven ruimte aan ondernemers, omdat ze belangrijk zijn voor onze economie. Tegelijkertijd moeten economische activiteiten passen binnen de draagkracht van de natuur.
Staatsbosbeheer werkt hieraan mee door natuurgebieden te vergroten of beter te verbinden met aangrenzende (landbouw)gebieden. Daarnaast nemen we maatregelen in onze terreinen om de kwaliteit van de leefgebieden van planten en dieren te verbeteren.

Herstelmaatregelen

In 115 van de 128 Natura 2000-gebieden die wij (deels) beheren, worden PAS-maatregelen uitgevoerd. In opdracht van de provincies zijn - of gaan - wij aan de slag met natuurherstel. De maatregelen zijn gericht op het bestendiger maken van de natuur tegen overbelasting door stikstof.  Dat doen we bijvoorbeeld door extra te maaien en door de waterhuishouding op orde te brengen, wat stikstofgevoelige soorten weerbaarder maakt.

Werk in uitvoering

Tijdens de uitvoering van de beheermaatregelen zullen er tijdelijk machines in het natuurgebied zijn om bos te kappen, sloten te baggeren en om te ‘chopperen’, een soort tussenvorm van maaien en plaggen. Kwetsbare stukken terrein rasteren we soms tijdelijk af, om de natuur de kans te geven zich te herstellen. Alle maatregelen zijn erop gericht de dieren en planten die uniek zijn voor een gebied - en soms ook voor Europa – te behouden of te laten terugkeren.

Meer informatie

woordvoerder Marcel van Dun
Vragen over dit onderwerp? Marcel van Dun
Woordvoerder
m.vandun@staatsbosbeheer.nl
06-55697076

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten