Contact

Dossier Natura 2000

Natura 2000 is een netwerk van de meest waardevolle natuurgebieden in Europa. Staatsbosbeheer beheert 130 van deze gebieden.

LIFE Weerribben-Wieden

In de Kop van Overijssel vormen De Weerribben en De Wieden (beheerd door Natuurmonumenten) samen het grootste laagveenmoerasgebied van West-Europa: Nationaal Park Weerribben-Wieden. Feitelijk is het een cultuurlandschap, gevormd door decennialange turfwinning. De petgaten (langgerekte stroken waar veen is uitgestoken) groeien geleidelijk dicht en vormen een goede bodem voor een rijke variatie aan planten en dieren. Door nieuwe petgaten te graven of oude petgaten weer uit te graven, wordt het verlandingsproces steeds weer op gang gebracht. Zo wordt de waardevolle moerasnatuur versterkt.

Laagveenmoeras versterken

Moerasnatuur is zeldzaam in Europa. De Weerribben en De Wieden zijn een belangrijke schakel in Natura 2000. Sinds 2006 stelde de Europese Commissie een subsidie uit het programma LIFE Nature beschikbaar om de bijzondere moerasnatuur in Nationaal Park Weerribben-Wieden te versterken en verder te ontwikkelen. Financiële steun van de Europese Commissie en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie stelden Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer om aan de slag te gaan.

Herstelmaatregelen

In totaal ging 123 hectare op de schop en profiteerde 1.200 hectare natuur van die maatregelen - onder andere herstel van drijftillen, bos omvormen naar rietland, uitgraven van petgaten, afplaggen van kraggen en de aanleg van nieuwe foerageerplaatsen en kleine aanlegplekken voor recreanten. Die ingrepen leverden een schitterend, afwisselend cultuurlandschap op en hadden een positief effect op de lokale economie en het streekproduct riet.

Project afgerond

Het project is eind 2011 afgerond. Meer informatie over het project en de resultaten:

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten