Contact

Dossier Natura 2000

Natura 2000 is een netwerk van de meest waardevolle natuurgebieden in Europa. Staatsbosbeheer beheert 130 van deze gebieden.

LIFE Fochteloërveen

Het Fochteloërveen is een bijzonder gebied. Je vindt hier nog zeldzaam levend hoogveen en het is bovendien een van de weinige natuurgebieden in Nederland waar kraanvogels broeden. Samen met Natuurmonumenten heeft Staatsbosbeheer een plan ontwikkeld om de oppervlakte actief (groeiend) hoogveen en natte heide in het oostelijk (Drentse) deel van het gebied te vergroten. Dit herstelplan, getiteld The Dutch Crane Resort, maakt het Fochteloërveen nog aantrekkelijker voor kraanvogels.

Dempen en graven

In 4 gebieden - Stallaan, Esmeergebied, Kolonievaart en Norger Petgaten – hebben we de afgelopen 3 jaar herstelwerk verricht. We hebben diepe sloten en wijken gedempt, zodat het water minder snel uit het gebied verdwijnt. Ook hebben we stukken bemeste grond afgegraven om ruimte te maken voor schrale, natte heide en moeras. Hier en daar hebben we bos gekapt, zodat er meer natuurlijke overgangen ontstaan met open veengebied.

Kraanvogelreservaat

Daarvan profiteert niet alleen de kraanvogel, maar ook porseleinhoen, roodborsttapuit, geoorde fuut en paapje. Voor het paapje is het Fochteloërveen zelfs het belangrijkste broedgebied in Nederland. De hogere grondwaterstand is gunstig voor veenmos en natte heide, en daarmee ook voor heikikker, eenarig wollegras, het zeldzame veenhooibeestje en een flink aantal andere kenmerkende soorten. Ook hebben we wandel- en fietspaden aangelegd en verwijderd, waarmee een rustig en veilig leefgebied voor de kraanvogel is gecreëerd.

Project afgerond

In april 2014 zijn de werkzaamheden afgerond. Het Fochteloërveen is nu écht een kraanvogelreservaat geworden. Meer informatie en een terugblik op het project:

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten