Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Klimaat

Staatsbosbeheer voert klimaatmaatregelen uit en brengt kennis en ervaring in bij het Klimaatakkoord.

Klimaat en natuur in de praktijk

Als Nederlandse bosbeheerder kunnen we de klimaatverandering niet stoppen. Wat we wel kunnen doen is het bos toekomstbestendig en veerkrachtig maken. Dat wil zeggen dat het bos zo goed mogelijk in staat is toekomstige wensen te vervullen en ontwikkelingen, zoals de klimaatverandering, op te vangen.

Klimaatbestendig bos

Wat doet Staatsbosbeheer zoal? We planten op kleine schaal boomsoorten die beter bestand zijn tegen de veranderende weersomstandigheden. Zoals de tulpenboom bijvoorbeeld, of de boomhazelaar die goed tegen droogte kan. Zo doen we ervaring op voordat we die bomen eventueel in de toekomst op grotere schaal kunnen gaan gebruiken.

Daarnaast zorgen we waar mogelijk voor afwisseling in het bos. Vroeger werden bosvakken in één keer aangeplant. Vaak bestonden ze uit één enkele boomsoort. Tegenwoordig planten we bosvakken met verschillende soorten. En niet alles tegelijk. Zo krijg je gevarieerd bos met jonge én oude bomen. Het maakt bossen aantrekkelijker voor meer planten en dieren. Maar ook beter bestand tegen ziektes, plagen, stormen en klimaatveranderingen. Hoe meer verschillende boomsoorten, hoe groter de kans dat een aantal het volhouden bij veranderende weersomstandigheden. En waar al sprake is van deze gemengde bossen, proberen we deze menging natuurlijk te behouden.

Tenslotte wil Staatsbosbeheer meer bos in Nederland. We zorgen ervoor dat er meer bos komt in de terreinen die we zelf beheren. Daarnaast zetten we ook daarbuiten, samen met tal van organisaties, onze kennis en ervaring in op het gebied van bosbeheer. Lees meer over hoe we met bos en natuur klimaatverandering willen aanpakken.

Vernatting van veen

Ooit bestond tweederde van Nederland uit veengrond. Nu is er slechts 276.000 hectare van over. Dat komt doordat veengebieden zijn verdroogd als gevolg van ontwatering voor bijvoorbeeld landbouw en stedelijke of infrastructurele ontwikkeling. Bij verdroging komt het plantmateriaal in veen in aanraking met zuurstof, waardoor 'oxidatie' optreedt. Het gevolg: er komt CO2 vrij en de bodem daalt. De laatste decennia is proces sterk toegenomen; jaarlijks verdwijnt er gemiddeld zo’n 2.000 hectare veen in Nederland.

Maar door het grondwaterpeil in veengebieden te verhogen, herstelt het veen zich weer. Er komt dan minder CO2 vrij, en de planten kunnen zelfs CO2 gaan opslaan. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de veengebieden 1 megaton CO2 minder moeten uitstoten tot 2030. Staatsbosbeheer draagt daaraan bij door 5.000 hectare veen te vernatten in die periode. Bijkomend voordeel: vernatting stopt de bodemdaling en vergroot de biodiversiteit in de veengebieden.

Veen vernatten is een proces van lange adem en vraagt om een integrale gebiedsaanpak. We gaan aan de slag in en om onze eigen gebieden, samen met provincies, gemeenten, waterschappen, maar ook met onze pachters en de omgeving. We zetten in op het versnellen van lopende uitvoeringsprojecten en het realiseren van aanvullende ambities. Dit levert veenherstel, soms veengroei en meer biodiversiteit op.