Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Klimaat

Wij zetten onze kennis en ervaring in om in de natuurgebieden meer CO2 te binden.

Klimaat en natuur in de praktijk

Als Nederlandse bosbeheerder kunnen we de klimaatverandering niet stoppen. Wat we wel kunnen doen is het bos toekomstbestendig en veerkrachtig maken. Dat wil zeggen dat het bos zo goed mogelijk in staat is toekomstige wensen te vervullen en ontwikkelingen, zoals de klimaatverandering, op te vangen.

Klimaatbestendig bos

Wat doet Staatsbosbeheer zoal?
We zorgen in de eerste plaats voor afwisseling in het bos. Vroeger werden bosvakken in één keer aangeplant. Vaak bestonden ze uit één enkele boomsoort. Tegenwoordig planten we bosvakken met verschillende soorten. En niet alles tegelijk. Zo krijg je gevarieerd bos met jonge én oude bomen. Het maakt bossen aantrekkelijker voor meer planten en dieren. Maar ook beter bestand tegen ziektes, plagen, stormen en klimaatveranderingen. Hoe meer verschillende boomsoorten, hoe groter de kans dat een aantal het volhouden bij veranderende weersomstandigheden. En waar al sprake is van deze gemengde bossen, proberen we deze menging natuurlijk te behouden.

Europese inheemse boomsoorten die wat minder gebruikelijk waren, krijgen meer aandacht wat betreft hun bijdrage aan de kwaliteit van de bosgroeiplaats en hun klimaateigenschappen. Bij veelgebruikte soorten letten we meer op de herkomst vanwege aanpassing aan klimaat. Tenslotte planten we op kleine schaal boomsoorten die beter bestand zijn tegen de veranderende weersomstandigheden. Zoals de tulpenboom, of de boomhazelaar die goed tegen droogte kunnen. Zo doen we ervaring op voordat we die bomen eventueel in de toekomst op grotere schaal kunnen gaan gebruiken.

Tenslotte wil Staatsbosbeheer meer bos in Nederland. We zorgen ervoor dat er meer bos komt in de terreinen die we zelf beheren. Daarnaast zetten we ook daarbuiten, samen met tal van organisaties, onze kennis en ervaring in op het gebied van bosbeheer. Lees meer over hoe we met klimaatslim bosbeheer klimaatverandering willen aanpakken.

Vernatting van veen

Ooit bestond tweederde van Nederland uit veengrond. Nu is er slechts 276.000 hectare van over. De ontginning van veen en de turfwinning zorgden lang geleden al voor een grote vermindering. De voornaamste oorzaak nu is dat de veengebieden zijn verdroogd als gevolg van ontwatering voor bijvoorbeeld landbouw en stedelijke of infrastructurele ontwikkeling. Bij verdroging komt het plantenmateriaal in veen in aanraking met zuurstof, waardoor 'oxidatie' optreedt. Het gevolg: er komt CO2 vrij en de bodem daalt. De laatste decennia is dit proces sterk toegenomen; jaarlijks verdwijnt er gemiddeld zo’n 2.000 hectare veen in Nederland.

Maar door het grondwaterpeil in veengebieden te verhogen, herstelt het veen zich weer. Er komt dan minder CO2 vrij, en de planten kunnen zelfs CO2 gaan opslaan. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de veengebieden 1 megaton CO2 minder moeten uitstoten tot 2030. Staatsbosbeheer draagt daaraan bij door 5.000 hectare veen te vernatten in die periode. Bijkomend voordeel: vernatting stopt de bodemdaling en vergroot de biodiversiteit in de veengebieden.

Veen vernatten is een proces van lange adem en vraagt om een integrale gebiedsaanpak. We gaan aan de slag in en om onze eigen gebieden, samen met provincies, gemeenten, waterschappen, maar ook met onze pachters en de omgeving. De projecten waarmee we zijn gestart, versnellen we en we starten nieuwe projecten. Dit levert veenherstel, soms veengroei en meer biodiversiteit op.