Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Klimaat

Staatsbosbeheer voert klimaatmaatregelen uit en brengt kennis en ervaring in bij het Klimaatakkoord.

Feiten en cijfers

Als ‘groen nutsbedrijf’ met 7 procent van het Nederlandse grondoppervlak onder onze hoede, leveren we een bijdrage aan de aanpak van de klimaatverandering. Bomen, bossen en natuur leggen veel koolstof (CO2) vast. Meer natuur leidt dus tot ‘klimaatwinst’ die vooral bijdraagt aan opgave voor 2030 - 2050, aldus het Klimaatakkoord waar Staatsbosbeheer aan heeft bijgedragen.

CO2-opslag in bos en natuur is een kwestie van lange adem. Aanplant van bomen, vernatten van veengebieden en verduurzamen van energie- en grondstoffen vergt namelijk tijd. Daarom moeten we nu al beginnen met maatregelen nemen. Het Klimaatakkoord stelt daarover dat ‘partijen werken aan een klimaatinclusief natuurbeleid en beheer, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid, en ondersteunen elkaar waar nodig en mogelijk.

Doel Klimaatakkoord

Het klimaatakkoord onderscheidt 4 hoofdlijnen voor het onderdeel Bomen, Bos en Natuur. Samen kunnen deze volgens de recente rapportage van het Planbureau voor de Leefomgeving in 2030 voor een klimaatwinst zorgen van 0,2-0,8 Mton. In de periode tot 2050 zal deze winst zeker verdubbelen.

De 4 hoofdlijnen zijn:

  • Ontbossing voorkomen. Afname van CO2-vastlegging door ontbossing zoveel mogelijk voorkomen.
  • Vergroten vastlegging CO2. Bestaande bossen, natuurgebieden, landschapselementen en de openbare ruimte kunnen, door onder andere aanpassingen in het beheer, CO2-vastlegging vergroten.
  • Uitbreiding bos en landschap. Door aanleg van extra bomen, bos- en natuurgebieden binnen en buiten het Natuurnetwerk Nederland, in de openbare ruimte, bij infrastructuur en op landbouwgrond, wordt de CO2-vastlegging vergroot. Dit uiteraard gekoppeld aan doelen voor onder andere biodiversiteit, ruimtelijke kwaliteit, bouwopgaven en recreatie.
  • Versterking koolstofvastlegging in de keten. Door het gebruik van hout, maaisel en andere natuurproducten (cascadering) die vrijkomen bij het beheer van de groene ruimte, wordt de CO2-vastlegging vergroot en wordt CO2-uitstoot als gevolg van gebruik van alternatieve bouwmaterialen voorkomen.