Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Groene Metropool

Staatsbosbeheer zet zich in voor een Nederland waar groen vanzelfsprekend deel uitmaakt van onze stedelijke leefomgeving.

Feiten en cijfers Groene Metropool

Op deze pagina vindt u informatie over de effecten van het landelijke programma Groene Metropool op het vestigingsklimaat, de biodiversiteit, klimaatbestendigheid en sociale cohesie van stedelijke gebieden.

Het landelijke programma Groene Metropool wordt vooral werkelijkheid in en rond onze gebieden die in een stedelijke omgeving liggen. Het programma zet in op: 

 • Denken vanuit de stad en de bewoners.
 • Verbindingen leggen om tot een groen-blauw netwerk te komen; zowel fysieke verbindingen als vergroten van de vindbaarheid.
 • Het huidige groene aanbod verbeteren en aan laten sluiten bij de behoeften van de huidige maatschappij.

De functie van ‘groen’ verbreden naar andere maatschappelijke thema’s, zoals zorg, participatie, bewegen, gezondheid, voedselbossen et cetera:

 • Groen is gezond
  Mensen die in een groene buurt wonen en veel buiten zijn, voelen zich gezonder dan mensen met weinig groen in hun leefomgeving. Uit onderzoek blijkt dat het gezonde effect niet alleen maar te maken heeft met het inademen van frisse lucht. Het gaat dieper: natuurervaring heeft een positieve invloed op de manier waarop onze hersenen informatie verwerken en op het herstel bij stress en ziekte. Zie ook dossier Natuur en gezondheid.
 • Vestigingsklimaat
  Openbaar groen in en rond de stad is niet alleen goed voor recreatie en beleving. Steden die rijk zijn aan parken, recreatiemogelijkheden en open ruimten zijn ook aantrekkelijk voor (internationale) bedrijven om zich te vestigen. Aantrekkelijk en toegankelijk groen verhoogt daarnaast de economische waarde van het nabijgelegen vastgoed. Groen in en om de stad stimuleert lokaal ondernemerschap en biedt werkgelegenheid, ook voor mensen die wat verder van de arbeidsmarkt staan.
 • Biodiversiteit
  Stadslandschappen herbergen soms een enorme diversiteit aan planten en dieren. Relatief kleine ingrepen, zoals de aanleg van bloemrijke wegbermen en natuurvriendelijke oevers, dragen bij aan het verhogen en verspreiden van de biodiversiteit. Voor veel mensen en vooral kinderen is de ontmoeting met natuur steeds minder vanzelfsprekend en daarom is het extra belangrijk om natuur dicht bij mensen te brengen, letterlijk tot in de straat!
 • Klimaatbestendigheid
  Door klimaatverandering kunnen steden ’s zomers hitte-eilanden worden. Tegelijkertijd valt er vaker en méér regen. Groen in en rond de stad zorgt voor ventilatie en afkoeling en zorgt zo voor een aangenamer en veiliger leefklimaat voor de stadsbewoners. Groene gebieden en kleinschalige retentiebekkens net buiten de stad helpen het overtollige regenwater bij extreme regenbuien op te vangen. 
 • Sociale cohesie
  Naast gezondheid en welzijn draagt een groene metropool ook bij aan het versterken van de identiteit van gebieden, de sociale cohesie en ‘community empowerment’. Het groen in en rond de stad biedt veel mogelijkheden voor initiatieven van bewoners en gebruikers. Burgerparticipatie zorgt voor een gevoel van eigenaarschap en waardering van het stadslandschap. 

Onderzoek Natuur om de hoek

Staatsbosbeheer heeft in het kader van het programma Groene Metropool onderzoek laten verrichten naar het functioneren van recreatiegebieden die vanaf de jaren zestig bij de grote steden zijn aangelegd. Het resultaat van dit onderzoek is vastgelegd in het rapport Natuur om de hoek (zie ook de samenvatting en aanbevelingen). De waardering voor deze gebieden is tamelijk hoog en ligt vooral in hun functionele waarden zoals de nabijheid voor stadbewoners - zij zijn blij met de aanwezigheid van deze gebieden vlak bij hun huis. De waardering is wat minder qua voorzieningen en de landschappelijke kwaliteit. Daarnaast kan er nog een flinke slag gemaakt worden ten aanzien van het meer bekend maken van deze recreatiegebieden; een kans voor marketing.

Het onderzoek is met steun van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoedgoed uitgevoerd en richt zich op de geschiedenis en de huidige betekenis van deze recreatiegebieden (deze tijdlijn (PDF) laat de ontwikkeling van beleid in relatie tot maatschappelijke context en trends in recreatie zien). Er wordt een handreiking gedaan voor het bepalen van de toekomst van deze gebieden. Een viertal gebieden (Waterlandse Bos, Purmerbos, Abtswoudse Bos en Nieuw Wulven) is verder onder de loep genomen, waarbij ook de opvattingen van de bezoekers zijn geïnventariseerd en een fotowedstrijd is georganiseerd.

De resultaten van dit onderzoek helpen om de toekomst van deze gebieden te bepalen. Dat is des temeer van belang nu Nederland flink aan het bouwen is. Voor een aantal gebieden zal de toekomst van deze recreatiegebieden aan de hand van ontwerpend onderzoek en in het licht van de intensivering van de verstedelijking verder verkend worden.