Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Bos en hout

Staatsbosbeheer zorgt voor planten en dieren door bossen te beschermen, laat recreanten het bos beleven en produceert hout voor de Nederlandse markt.

Omvang bos in Nederland

Het vakblad Natuur, bos en landschap publiceerde op 21 september 2017 cijfers van Wageningen Environmental Research, waaruit blijkt dat er ondanks de aanplant van nieuwe bossen, per saldo sprake is van een afname van het areaal bos in Nederland.

Staatsbosbeheer wil dit tij keren en maakt zich hard voor meer bos in Nederland. Samen met het Rijk, provincies en gemeenten willen we ons inzetten om meer bos in Nederland te realiseren.

Landbouw en bebouwing

In totaal is er volgens cijfermateriaal van WER ten opzichte van 2013 5.400 ha minder bos in Nederland. Dit heeft verschillende oorzaken. Zo zijn er bossen verdwenen die onder een subsidieregeling uit 1986 voor tijdelijk bos zijn aangeplant. Veel van deze tijdelijke bossen zijn gekapt en weer als landbouwgrond in gebruik genomen. Ook stedelijke uitbreiding en de ontwikkeling van infrastructuur worden genoemd als redenen waardoor sinds 2013 het bosareaal is afgenomen.

Natuurherstel

Bij Staatsbosbeheer is, ondanks de aanplant van nieuwe bossen, het totale bosareaal de afgelopen jaren ook afgenomen; ongeveer 1.680 ha. Vanuit internationale afspraken over Natura 2000 gebieden en provinciaal beleid is op verschillende plekken gewerkt aan natuurherstel en bosopslag verwijderd. Hiermee is o.a. gewerkt aan herstel van natte heide en is meer ruimte gegeven aan zandverstuivingen.

Ambitie voor meer bos

Het afnemen van het totale bosareaal in Nederland is zorgelijk. Bossen zijn van groot belang voor het opslaan van broeikasgassen. Ze leveren een bijdrage aan de internationaal vastgestelde klimaatdoelen. De Nederlandse Bos- en houtsector heeft in 2016 het Actieplan Bos en Hout opgesteld dat pleit voor een uitbreiding van bossen in Nederland én het duurzaam gebruik van hout. Dit is tijdens de Nederlandse Klimaattop 2016 omarmd door minister-president Rutte en staatssecretaris Dijksma van I&M.

Het (demissionaire) kabinet heeft zich in de Rijksbegroting van 2018 ook hierover uitgesproken: om de inzet van de Nederlandse bos-, natuur- en houtsector in het energie- en klimaatbeleid te stimuleren en de duurzame bijdrage van bos en natuur aan de groene grondstoffenvoorziening te bevorderen. Staatsbosbeheer hoopt op termijn samen met de partners in de bos- en houtsector, het Rijk, provincies en gemeenten het bosareaal in Nederland weer uit te breiden.

Bosvisie

In ons ondernemingsplan en onze bosvisie is hier al op ingespeeld. We nemen zelf het voortouw en gaan actief verkennen of een groei van 5.000 hectare bos (van 95.000 duizend naar 100.000 ha) op onze huidige gronden mogelijk is. Daarbuiten zien we kansen voor nieuwe bossen rondom steden, bijvoorbeeld in recreatiegebieden en in krimpgebieden, waar bos een impuls aan de streek kan leveren. Ook zien we kansen voor de ontwikkeling van energielandschappen.

Imke Boerma, woordvoerder
Vragen over dit onderwerp? Imke Boerma Woordvoerder