Westerkwartier

Weide, akkers, moeras en heide. En een bodem die verandert van zeeklei naar veen naar zand. Het Westerkwartier heeft alles!

Over het Westerkwartier

Het Westerkwartier heeft veel variatie aan natuur. De lage graslanden zijn meer dan belangrijk voor onder andere weidevogels en orchideeën. In de Doezumermieden vind je veel petgaten en moerasbosjes, als restanten van de turfwinning. Vlakbij Trimunt ligt Jilt Dijksheide, het enig overgebleven heideveld in het Westerkwartier. Verder zijn er in het zuidelijk Westerkwartier pingo’s te vinden, dit zijn ronde poelen uit de ijstijd.

Zuidelijk Westerkwartier

In het Zuidelijk Westerkwartier wordt gewerkt aan de combinatie natuurontwikkeling met de inrichting van waterbergingsgebieden. Dit is nodig want de kans op wateroverlast neemt toe door klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling. Tegelijk nemen we maatregelen op het gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en leefbaarheid. Hiervoor maakt de gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier, waar Staatsbosbeheer ook in deelneemt, een inrichtingsplan in samenspraak met bewoners en ondernemers. Meer informatie: www.zuidelijkwesterkwartier.nl

Samenwerking

Sinds een aantal jaren werken De Zijlen en Staatsbosbeheer succesvol samen. Onder het motto ‘Natuur met zorg’ zijn dagelijks vele cliënten actief aan het werk in de natuur en het fraaie landschap van het Westerkwartier. In de zomer worden de natuurpaden met zorg onderhouden zodat vele bewoners van de regio en bezoekers van elders hiervan kunnen genieten. In de winter wordt vooral gewerkt aan het onderhoud van de elzensingels.

Maatschappelijke onderneming

De gebiedscoöperatie is in 2013 gestart als ‘maatschappelijke onderneming’. Zij zal zich in eerste instantie richten op het beheer van de groene omgeving. De nadruk zal dan ook meer liggen op het beheer van de groene ruimte dan op inrichting van de bebouwde gebieden. Het bestuur van de gebiedscoöperatie bestaat bij de opstart in 2013 uit de agrarische natuurverenigingen De Eendracht, Stad en Ommeland en Boer & Natuur ZWK, Staatsbosbeheer, en onderwijs en onderzoek.

Buurtlandschap Pasop

Met de buurt Pasop heeft Staatsbosbeheer de samenwerking ‘Buurtlandschap Pasop’ gerealiseerd. Binnen ‘Buurtlandschap Pasop’ werken we actief samen voor het gezamenlijk beheer van een gedeelte van de drie polders.

Curringherveld

In de samenwerking tussen Staatsbosbeheer en Stichting Curringherveld, die bestaat uit drie werkgroepen, is het Curringherveld tot stand gekomen. Het Curringherveld is een compact natuurgebied, waar meerdere paden doorheen en langs lopen. Een drietal van deze paden zijn opgezet in samenwerking met de basisschool de Maranathaschool, voor het spelenderwijs ontdekken van de natuur. Alle paden op het Curringherveld zijn zowel individueel als begeleid te belopen.

Paden

Andere samenwerkingsverbanden waar Staatsbosbeheer aan bijdraagt, zijn gekoppeld aan routes. Alle paden in het beheer van Staatsbosbeheer Westerkwartier zijn in samenwerking opgezet met de omgeving, ondernemers en/of organisaties.