Rottige Meente

Het resultaat van de turfwinning is een mozaïek van water en land, riet en trilvenen, bloeiende graslanden en petgaten.

LIFE Laagveen Rottige Meente

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten werken aan het herstel van het laagveen in 7 gebieden in Nederland. Het project ‘Nieuw Leven in het veen’ (New Life for Dutch Fens) is mogelijk dankzij bijdragen vanuit het Europese programma LIFE Nature en subsidie van Nederlandse overheden. Rottige Meente is een van de gebieden waar we aan de slag gaan.

Grote vuurvlinder

In de Rottige Meente leeft de grote vuurvlinder. Deze vlindersoort komt in nog maar enkele gebieden in Nederland voor. En nergens anders ter wereld. Dan gaat het wel goed in de Rottige Meente, zou je denken. “Dat is niet zo”, zegt boswachter Roel Vriesema. “De leefomgeving van de grote vuurvlinder gaat hard achteruit. Net als in andere laagveengebieden verslechtert hier de kwaliteit van het water en raakt het gebied steeds dichter begroeid. Door bosvorming kan de vuurvlinder zich niet verplaatsen en raakt hij geïsoleerd.”

Herstelmaatregelen

In het natuurgebied Rottige Meente gaat Staatsbosbeheer aan de slag in 10 tot 15 kleine percelen. Bomen, struiken en oud riet worden weggehaald en de bodem afgeplagd. Greppels worden aangepast en sloten gegraven om de water aan- en afvoer te verbeteren. Door het afplaggen van de grond zal het schone, voedselarme kwelwater weer bereikbaar worden voor de wortels van de planten. Boswachter Roel Vriesema: “Langs de randen van de greppels en sloten kunnen zich de planten vestigen die je graag ziet in laagveengebieden, zoals waterzuring en kattenstaart. Die zijn belangrijk voor de voortplanting van vlinders, want die leggen hun eitjes op de bladeren.”

Meer blauwgrasland

Meer blauwgrasland en minder bomen en struiken. Dat is een belangrijk doel van de hersteloperatie. De zeldzame grote vuurvlinder heeft dan betere overlevingskansen. Het afplaggen van de bovenlaag in sommige percelen verjongt de vegetatie en er ontstaat nieuw rietland. Daar profiteert de roerdomp weer van. De Rottige Meente is naast de Wieden een belangrijk broedgebied voor de roerdomp.

Scholen in het laagveen

Verschillende schoolklassen hebben inmiddels een leerzame dag doorgebracht in de Rottige Meente. Aan de hand van verschillende opdrachten ontdekten de kinderen wat (laag)veen is en wat er allemaal leeft in het veen. Ze hebben waterdiertjes gezocht, de waterkwaliteit onderzocht en zijn op zoek gegaan naar moerasvogels. Het springen op trilveen was niet alleen een hele leuke opdracht, maar de kinderen hebben daardoor ook een nieuw belevingspad gemaakt voor andere bezoekers aan het gebied. De kinderen kregen ook uitleg over het life-project Nieuw leven in het veen in de Rottige Meente. Welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en welke resultaten verwachten we daarvan? Lees meer in het uitgebreide verslag van het bezoek (pdf).

 

Planning

In 2014 zijn de werkzaamheden in het veld gestart.

Meer informatie

Algemene informatie over het project Nieuw leven voor laagveen vind je in het dossier LIFE Laagveen. Voor vragen over het project in Rottige Meente kun je contact opnemen met boswachter Roel Vriesema.