Noard-Fryslân

Zandpaden en landgoederen, ruige moerasnatuur en akkertjes, door elzen omringd. Noard-Fryslân kent talloze verrassingen.

Project Naar Buiten Holwerd

In het buitendijkse kweldergebied ten oosten van de Veerdam in Holwerd bepalen komende tijd graafmachines het beeld. Staatsbosbeheer voert hier aan de rand van Werelderfgoed Waddenzee het project Naar Buiten Holwerd uit. Aannemingsbedrijf Stienstra uit Metslawier voert de werkzaamheden op de wadkwelder uit en rond deze naar verwachting in oktober 2016 af.

Grandyk

Met dit project wil Staatsbosbeheer de natuurlijke dynamiek zoals getijdewerking en het aanslibben van gronddeeltjes op de gehele kwelder stimuleren. De aanwezige zomerdijk wordt verlaagd zodat de kwelder weer kan overstromen bij hoogwater. Daarnaast richt het project zich op het verbeteren van het begrazingsbeheer en ontwikkeling van karakteristieke wadnatuur. Nabij de Grandyk komt een plas met een eilandje dat broedmogelijkheden biedt aan wadvogels als scholekster en kluut. Verder komen er voorzieningen voor de begrazing, zoals een drinkwaterput voor vee en vangkralen.

Nieuwe wadpost

De kwelder bij Holwerd is een uitgelezen plek voor natuurliefhebbers om te genieten van de rust en weidsheid van het Waddengebied. Vanaf de weg is het straks mogelijk om wad- en kustvogels te bekijken bij de vogelplas en op de zomerdijk komt een struinpad. Via een aantal bruggetjes over de kreken kan men over de kwelder wandelen. Het pad sluit tevens aan op het Ommetje Holwerd, één van wensen van de dorpsbewoners in Holwerd. Ook wordt komend najaar een nieuwe wadpost op de kwelder geplaatst. Vanaf dit verhoogde uitkijkpunt kan de bezoeker straks de Waddenzee goed overzien. Een unieke plek in Noord-Nederland: vrijwel nergens kun je het wad van zo nabij ervaren en beleven. Dit voorjaar schonk Staatsbosbeheer deze nog niet bestaande wadpost aan de jarige Waddenvereniging. Met de Waddenvereniging samen willen we de wadpost volgend jaar gebruiken bij verschillende activiteiten zoals excursies.

Samenwerking

Eén van de sleutels tot succes is de nauwe samenwerking met de streek en diverse partijen zoals Dorpsbelang Holwerd, Rijkswaterstaat, Ecolana, Holwerd aan Zee en de gemeente Dongeradeel. Zij zijn vanaf het begin betrokken bij dit kwelderplan en hebben meegedacht over de inrichting. De uitdaging was om natuurontwikkeling, beheer en duurzame recreatie met elkaar samen te laten gaan en dat is gelukt. Ieder heeft zijn expertise ingebracht en we kijken terug op een goede samenwerking.